Ska sjukavdrag dras på den fasta lönen?

Fråga:

Vilken del av lönen ska sjukavdraget räknas på. Ska avdraget dras på den fasta lönen eller på snittlönen (dvs grundlön + provision) under föregående år?

Svar:

Först ska vi konstatera att sjuklönen ska baseras på fast kontant månadslön, jämte den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, tantiem, bonus, premielön eller liknande lönedelar. Däremot ingår inte förmån av fri bil, kost och bostad i den månadslön från vilket sjukavdrag görs av arbetsgivaren under de första 14 dagarna.

Om man till väsentlig del är avlönad med rörliga lönedelar bör man med arbetsgivaren komma överens om vilket belopp som ska utgöra den månadslön som sjukavdrag ska göras från.

OBSERVERA att det finns en begränsningsregel som säger att sjukavdraget per dag inte får överstiga fast kontant månadslön x 12 dividerat med 365. Med fast kontant månadslön jämställs här bland annat sådan provision som tjänas in under ledighet utan att ha direkt samband med din personliga arbetsinsats.

Förmedlingsorder, det vill säga egna tecknade order, kan aldrig utgöra underlag för ett sjuklöneavdrag, utan vad som skulle kunna aktualiseras är så kallade direktorder, det vill säga brev- eller telefonorder.