När ska slutlönen betalas?

Fråga:

Har arbetat i 3 månader på ett företag som säljare. Blev uppsagd på grund av ägarkonflikter. Skulle få min slutlön den 25 nov. Men nu har banken enligt uppgift spärrat checkkrediten för ägarna och de kan inte betala ut någon lön. Vad har jag för rättigheter till lön? Hur fort får jag ut lön? Kan banken hindra att anställda att få sin lön? Finns det något sätt jag kan få ut min lön? eller måste jag vänta tills banken häver chechkreditsspärren eller dom går i konkurs?

Svar:

Din arbetsgivare är skyldig att betala löner och kan inte skylla på banken. Om arbetsgivaren inte har några invändningar mot lönekravet (vill men inte kan betala) och det förfallit till betalning kan du enligt 2 kap. 9 § konkurslagen skriftligen uppmana honom att betala beloppet inom en vecka efter delgivning, så kallad betalningsanmaning. Det ska framgå av anmaningen att konkursansökan kan följa om betalning inte sker inom denna frist.

Om arbetsgivaren inte betalar enligt anmaningen kan du under tre veckor därefter inge konkursansökan till tingsrätten. Om arbetsgivaren ändå inte betalar, kan prestera bärkraftiga invändningar mot kravet eller ställer godtagbar säkerhet (bankgaranti), så försätter tingsrätten arbetsgivaren i konkurs och reglerna om lönegaranti gäller.

Du kan även lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. Men ge först arbetsgivaren en kort frist att betala för att undvika en sådan ansökan eftersom den kan få konsekvenser för hans kreditvärdighet. Om arbetsgivaren inte bestrider kravet så utfärdas ett slutbevis som kan användas för verkställighet av utmätning. Om ansökan bestrids så kan målet på din begäran överlämnas till tingsrätten för handläggning som ordinärt eller förenklat tvistemål.

Lönegarantin omfattar som huvudregel inte äldre lönekrav än sådan lön som intjänats tre månader innan konkursansökan gavs in. Om talan väckts vid domstol, via betalningsföreläggande eller direkt, eller förhandling påkallats enligt lagen om medbestämmande kan dock även tidigare förfallna lönefordringar omfattas av lönegarantin. Arbetstagare som dröjer med att hävda sina lönekrav kan alltså göra förluster om arbetsgivaren går i konkurs.