När preskriberas semesterlönefordringar?

Fråga:

Jag har semesterlön som jag tjänat in under 1999. När preskriberas den?

Svar:

När det gäller preskriptionsfrågan är regeln den att för att semesterlön inte ska vara preskriberad krävs att man väcker talan inför domstol inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren skulle ha erhållit ersättningen. Det innebär att om man följer gängse tidsperiod med intjänandeår och semesterår så kan man fram till 31 mars 2003 kräva in ersättning som fallit ut under semesteråret 1 april 2000–31 mars 2001, det vill säga intjänats under tiden 1 april 1999–31 mars 2000.

Har man således innestående semesterkrav som intjänats före 1 april 1999 så är dessa nu preskriberade. Om det rör sig om sparade semesterdagar, som normalt ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, får talan väckas intill utgången av det andra semesteråret efter femårstidens slut.