Kan de sänka provisionen och avgångsvederlag?

Fråga:

Jag är egenföretagare och agent för ett bolag. Tyvärr har det blivit väldigt turbulent hos min uppdragsgivare och jag vill ha svar på en del frågor innan jag eventuellt behöver gå in i några förhandlingar med dem.
1, Om de skulle vilja omförhandla mitt kontrakt nu när det går ut. Har de rätt att sänka min provision och om de har det med hur mycket? Om budet blir för lågt och jag tackar nej har jag då rätt att få avgångsvederlag?

2, Om de erbjuder mig en fast tjänst måste jag då tacka ja även om lönen skulle bli betydligt lägre än vad jag får i ersättning i dag, inkluderat att jag räknar av de kostnader som jag har för att driva mitt företag till exempel uppackningskostnader, hotell, sociala, bil med mera? Även här tänker jag på rätten till avgångsvederlaget?

Svar:

En avtalspart kan inte ensidigt förändra provisionsvillkoren. Under hela avtalstiden och uppsägningstiden sitter agenten därför i »säkert bo« (om agenten fullgör sina avtalsenliga förpliktelser). Huvudmannen kan alltid säga upp med iakttagande av uppsägningstid och kan i samband med uppsägningen eller senare, till och med efter upphörandet, föreslå ett nytt avtal på nya villkor som agenten kan acceptera eller avvisa. Går agenten med på förslaget kan ett avtal alltså ändras under avtalstiden (även med retroaktiv verkan).

När ett agentavtal upphör på initiativ av huvudmannen blir det aktuellt med avgångsvederlag. Om agenten tillfört good-will i form av nya kunder eller väsentligt ökat omsättningen på övertagna kunder, kan agenten kräva avgångsvederlag med högst en årsprovision.

Avgångsvederlaget fastställs efter en skälighetsbedömning. Omständigheter som kan och brukar anföras av huvudmän är att agenten efter uppdraget säljer samma varor för annan huvudman till samma kunder. Också att agenten erbjudits men tackat nej till ett nytt avtal med förändrade villkor skulle kunna åberopas, alltifrån rena »armbågserbjudanden« till avtal med endast marginella ändringar. I så fall kan man säga att förhållandet påminner om en situation där det i praktiken är agenten som själv säger upp avtalet (enligt lagen utgår då som huvudregel inget avgångsvederlag).

På ett nordiskt juristseminarium diskuterades ett fall där en agent tackat nej till ett avtalsförslag som skulle ha inneburit vissa villkorsförändringar medan andra agenter knutna till samma huvudman accepterat förslaget. Man ansåg att detta inte borde kunna åberopas som grund från huvudmannens sida för att komma undan sin skyldighet att betala avgångsvederlag, inte ens om det rör sig om mindre villkorsförändringar. Det ansågs att det är svårt att dra någon gräns och att en huvudman annars skulle kunna utnyttja situationen och erbjuda villkor som han hoppas agenten inte kan acceptera. Rättsläget är dock inte helt klart.

Det har också hävdats att om huvudmannen erbjuder en anställning så skulle agenten vara fråntagen rätten till avgångsvederlag. Min uppfattning är dock att det inte kan krävas att agenten upphör med sin verksamhet och kanske tvingas säga upp andra uppdrag för att få del av avgångsvederlaget. Det är ju tillsammans med uppsägningstiden till för att agenten ska ges kompensation och rådrum tills han hittar ett ersättningsuppdrag.