Kan de säga upp mig trots att jag säljer mest?

Fråga:

Jag arbetar som datasäljare på ett större distrikt i ett medelstort företag och har nu fått besked om att jag kan komma att sägas upp på grund av arbetsbrist. Eftersom mina försäljningsresultat varit klart bättre än mina kollegors ifrågasätter jag om det kan vara rätt att bli uppsagd på den grunden?

Svar:

Med arbetsbrist menas i första hand situationer när driften måste avvecklas eller inskränkas. Arbetsgivaren, som leder och fördelar arbetet, har i sig rätt att ensam bestämma när arbetsbrist föreligger. Det kan vara att denne utifrån en företagsekonomisk bedömning finner att verksamheten inte är lönsam, »kostymen är med andra ord för stor«, varför kostnadsbesparingar måste vidtas. Jag bortser då från den speciella situation då uppsägningen skulle kunna angripas som fingerad, det vill säga i stället vara föranledd av personliga skäl.

En uppsägning på grund av arbetsbrist är vidare inte giltig innan arbetsgivaren prövat alla andra möjligheter än uppsägning, exempelvis omplacering.

De vanligaste tvistefrågorna förbundet har när det gäller arbetsbristuppsägningar är brott mot turordningsreglerna i 22§ anställningsskyddslagen, det vill säga »sist in först ut-principen«. Det så kallade driftsenhetsbegreppet kan skapa tolkningstvister, liksom kravet på att man ska ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella arbetsuppgiften. Vid de förhandlingar som kan komma att äga rum innan företaget vidtar en eventuell uppsägning av dig, får man säkerligen klarhet om saklig grund föreligger eller ej.