Kan de säga upp mig före kollegan?

Fråga:

Jag arbetar som industrisäljare på ett medelstort företag och har nu fått besked om att företaget vill säga upp mig på grund av arbetsbrist. Det hör till saken att min kollega, som arbetar parallellt med mig, och som har en betydligt kortare anställningstid, blir kvar. Man menar att jag inte behärskar den nya teknik som successivt införs, och därför är jag inte kvalificerad för den nya tjänsten. Har jag något att sätta emot?

Svar:

En av de vanligaste tvistefrågorna när det gäller arbetsbrist som grund för uppsägningar är brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen, det vill säga »sist in–först ut-principen«. Det så kallade driftsenhetsbegreppet, liksom kravet på att man ska ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten, kan skapa tolkningstvister.

I ditt fall talar mycket för att din tjänst finns kvar även efter driftsinskränkningen och då behöver man inte ens ta hänsyn till dina kvalifikationer. En förutsättning för att man överhuvudtaget ska gå in på kvalifikationsfrågan är att det krävs omplacering för att en anställd ska kunna vara kvar.

Arbetsdomstolen har i en intressant dom (AD 1993:104) slagit fast att i och med att jobbet finns kvar så är det ointressant att pröva kvalifikationerna. Vid arbetsbrist får man inte välja den mest kvalificerade. Om den anställde inte är kompetent nog ska han i stället sägas upp på grund av personliga skäl. Det är bekant att det i domstol är betydligt svårare att få framgång med en uppsägning av personliga skäl. Därför får man vara mycket observant när företag vill säga upp den man helst vill bli av med genom att åberopa bristande kvalifikationer. Finns befattningen kvar i den nya organisationen kan man helt bortse från påståendet om bristande prestationer. Om så inte skulle vara fallet kan det bli tal om ett konventionellt omplacerings- och kvalifikationsresonemang, där arbetsgivaren har bevisbördan.