Har lönegarantireglerna vid konkurs förändrats?

Fråga:

Min arbetsgivare har i år gått i konkurs. Jag har hört att det kommit nya regler vad gäller den statliga lönegarantin. Vad kommer det att innebära för mig?

Svar:

Det är helt riktigt att nya regler gäller från den 1 januari 2004 beträffande den statliga lönegarantin vid konkurs.

För det första har ersättningen per anställd höjts från 100 000 kronor (ett belopp som legat still under cirka tio år) till 157 200 kronor (4 basbelopp). Tidsfristerna har skärpts något eftersom förmånsrätten nu omfattar fordringar som har intjänats upp till tre månader före konkursansökan och en månad därefter. Tidigare gällde förmånsrätten krav som förfallit till betalning tidigare än tre månader före konkursansökan. Här blir det således cirka en månads åtstramning.

För provisionskrav kvarstår förfallodagen eftersom det kan gå en längre tid från det att man utför arbetet och erättningen förfallit till betalning.

Tänk på att kostnadsersättningar, typ bil- och traktamentsersättningar, även omfattas av lönegarantin. Ett annat undantag är semesterlönen. Här gäller förmånsrätt för det som står inne för det löpande och det föregående intjänandeåret, vanligtvis 1 april till 31 mars.

Under uppsägningstid har man bara rätt till lönegaranti enligt de tidsramar som gäller enligt anställningsskyddslagen, alltså som mest sex månader även om anställningsavtalet ger rätt till längre uppsägningstid. Ett krav är vidare att man är anmäld till arbetsförmedlingen som arbetssökande