Har alla rätt till avtalspension?

Fråga:

Ska alla arbetsgivare betala in premier till avtalspension för de anställda, även om företaget inte är anslutet till något arbetsgivarförbund och inte heller har något kollektivavtal för de anställda? Är det således helt upp till arbetsgivaren att själv bestämma?

Svar:

Man skiljer mellan lagpliktiga och avtalsmässiga avgifter. De lagpliktiga arbetsgivaravgifterna, det vill säga ålderspension, sjukförsäkring med mera, som utgör cirka 33 procent av lönesumman, måste alla arbetsgivare erlägga.

Premier till avtalsförsäkringar som ITP och TGL är oftast kopplade till kollektiv- eller hängavtal och uppgår till cirka 12 procent av lönesumman. Företag, som är anslutna till Svenskt Näringsliv eller som har hängavtal, har ITP-planen försäkrad i försäkringsbolaget Alecta.
Företag som frivilligt tecknar ITP-plan gör det i försäkringsbolaget SPP.

Om ditt företag inte är bundet till några avtalsmässiga försäkringar blir det en fråga om förhandlingar för att få detta kompletterande skyddsnät, som i dag drygt 2/3 av förbundets medlemmar kommer i åtnjutande av.