Här har vi samlat de vanligaste frågorna för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker. Frågorna är sorterade ämnesvis.

Hittar du inte svaret på just din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.
E-post: info@saljarnas.se. Telefon: 08-617 02 00.

10 VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Vad är mitt medlemsnummer?

Är du medlem i Säljarnas behöver du använda ditt medlemsnummer för att komma åt vissa av våra funktioner.

Ditt medlemsnummer är ditt personnummer i formatet ÅÅMMDDXXXX

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Borttagande av förmåner utan förhandling?
Fråga:

Hej! Skulle vilja veta vad som gäller vid borttagande av förmåner. Till exempel har vi i många år haft tidningarna Fri Köpenskap och ICA nyheter. För något år sedan togs den ena bort och nu försvinner den andra. En annan sak som KAN kom att hända. Vi har tjänstebilar idag. Vi får välja ganska fritt upp till ett tak. Rykten säger att kommande avtal ger oss möjlighet att välja t.ex. Skoda Octavia, Opel Astra o Ford Focus. För oss blir det då en sänkning av bilvärde vilket betyder lägre förmån vilket betyder lägre pension och lägre sjukpenninggrundande inkomst? Kan företaget bestämma sådant utan att förhandla? Man kan ju betrakta detta som en lönesänkning. Får företaget genomföra sådant utan vidare? Möjlighet att ha NOLL-bil finns men det gäller då att man har en bil till i familjen vilket jag inte har.

Svar:

Din fråga rör rätt till avtalade anställningsförmåner. De förmåner du nämner kan ses som en del av lönevillkoren som också föranleder (i vart fall beträffande fria tidningar - borde föranleda) förmånsbeskattning. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ta bort eller ändra villkoren, det följer av vanlig avtalsrätt. Reservationen ang tidningarna gäller om varje anställd får tidningen hemma eller om det finns ett ex till för alla o envar på arbetsplatsen typ att de finns \"på fikabordet\" varje dag. I det senare fallet kan det ses som en arbetsledningsfråga och då skulle nog tidningarna kunna tas bort direkt. Dessutom bör ev ändringar förhandlas inom ramen för MBL och bolaget kan anses ha primärförhandlingsskyldighet beträffande ev. ändringar och ev. bakomliggande behov för dessa.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Hur får man använda företagets mobil?
Fråga:

Jag har vid anställningen fått ett muntligt ok att använda företagets mobiltelefon även för privata samtal. Nu vill företaget dra alla samtal som inte är gjorda under arbetstid. Kan jag motsäga mig det?

Svar:

Det är en bevisfråga i vilken utsträckning en anställd får ringa rena privatsamtal, den anställde har bevisbördan. Arbetsgivaren kan dock inte dra beloppet från den anställdes lön utan medgivande med hänsyn till lagen om arbetsgivares rätt till kvittning. Det kan bli skattekonsekvenser med ett sådant avtal, men det är en annan historia.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Jag har fått en erinran, vad gör jag?
Fråga:

Om min VD vill lämna en erinran till mig, som jag inte tycker att det finns saklig grund för, måste jag då skriva på? De påstår att jag inte har besökt någon kund. Det har delgivits dem via telefon, men de vill inte tala om vem det är, så jag kan inte försvara mig mot anklagelsen. Jag tror mig veta att det kommer från företaget internt. Har mina aningar varför.
Fråga 1. Räcker det att jag mottagit erinran?
Fråga 2. Bör de inte tala om vem som ligger bakom?

Svar:

När du tar emot en erinran är det självklart att arbetsgivaren måste »tala ur skägget«, alltså klart ange vad man lägger dig till last. Med din underskrift har du endast bekräftat mottagandet av handlingen. Om du har en annan åsikt än arbetsgivaren är det tillrådligt att du skriftligen dokumenterar detta.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan bilen sättas in som apportegendom?
Fråga:

Om jag ska bilda ett säljbolag (AB) får jag då sätta en bil som apportegendom. Bilen är ju trots allt det huvudsakliga arbetsverktyget i min framtida firma.

Svar:

Enligt aktiebolagslagen kan i princip varje slag av egendom som kan redovisas som tillgång i bolagets balansräkning komma till användning som apportegendom. Det ska dock vara fråga om egendom som bedöms vara användbar i bolagets rörelse och har en påtaglig betydelse för bolagets verksamhet. Bilen borde därför i ditt fall kunna tillskjutas som apportegendom.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan jag få tjänstledigt för att starta eget?
Fråga:

Jag är säljare och har varit anställd hos min nuvarande arbetsgivare i ett år. Har ev. planer på att starta egen verksamhet och undrar om man kan beviljas tjänstledighet för detta.

Svar:

Om du har varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren har du rätt till tjänstledighet under sex månader. Ledigheten får dock inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Ansökan måste göras minst tre månader innan ledigheten påbörjas.Arbetsgivaren ska senast inom en månad efter anmälan underrätta dig om sitt beslut. Du uppfyller således de grundvillkor som uppställts.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan jag gå till sjukgymnasten på arbetstid?
Fråga:

Jag har fått en remiss att jag skall besöka en sjukgymnast två gånger i veckan närmaste fem månaderna på grund av en korsbandsoperation i knät. (Har varit heltidssjukskriven i fem veckor). Frågan är om detta är något som jag har rätt att göra på arbetstid? Mitt problem är att sjukgymnasten endast har mottagning mellan kl. 8.30-17.00 (vilket givetvis är mina normala arbetstider).

Svar:

Svaret på din fråga hänger delvis samman med om det på företaget finns kollektivavtal eller inte. Enligt kollektivavtal är det möjligt för anställd att få permission(betald ledighet för del av dag) för sjukbesök eller behandling. Nu framgår inte av ditt brev om det företag där du arbetar har kollektivavtal eller inte. Finns inge kollektivavtal är frågan oreglerad. Däremot kan man tycka att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att du ska rehabiliteras för att så snart som möjligt komma tillbaka.

Dessutom har arbetsgivaren skyldighet att efter fyra veckor göra en rehabiliteringsutredning i samarbete med försäkringskassan för att komma fram till vilka åtgärder som behövs att att du ska bli bra. Denna utredning kan då visa att du behöver rehabilitetsträning där det än vanligt att arbetsgivaren och försäkringskassan kommer överens om vilken rehabilitering som är bäst för dig och hur den skall bekostas. Ta upp frågan om rehab-utredning med din arbetsgivare, rimligen har försäkringskassan redan hört av sig till arbetsgivaren.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan vi ta ut nationaldagen som ledig dag?
Fråga:

Jag har hört att när nu nationaldagen inföll på en lördag skulle den kunna tas ut efter infallen nationaldag. Stämmer detta? Svaret från vårt kontor är att vårt företag inte har kollektivavtal och då gäller det ej?

Svar:

Det är riktigt såtillvida att detta är en förhandlings-/avtalsfråga.Är företaget kollektivavtalsbundet har säkerligen detta reglerats i nytillkomna avtalsvillkor. Det finns således ingen lagreglering omkring detta.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Milersättning med egen bil
Fråga:

Jag har en fråga ang milersättning. Jag arbetar som säljare/plockare nu ska företaget ta bort våra bruksbilar (körs bara i tjänsten). Vi ska då få använda våra egna bilar och få milerättning, men företaget säger att vi inte ska få ersättning när vi startar på morgonen från hemmet till första butik. Likadant när vi åker från sista butik och hem så får vi ingen ersättning. Jag besöker 3-6 butiker om dagen. Kan detta verkligen var rätt?

Svar:

Om Du startar en tjänsteresa från bostaden ut till kund är detta självfallet er tjänsteresa, på samma sätt som om Du avslutar en resa med ett kundbesök och därefter reser hem. Bostaden är således utgångspunkt för såväl skattefria bilersättningar som eventuella traktamenten.

Räkna ut vad du ska ha i milersättning

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
När går en agent i pension?
Fråga:

Jag jobbar som försäljningschef och har på ett distrikt en agent på provisionsbasis. Detta fungerar mycket bra, men inför kommande pension vill vi planera framtiden. Vilken pensionsålder gäller i ett agentsamarbete? Kan agenten göra anspråk på agenturen även i framtiden inom bolag eller familj?

Svar:

Det är agentavtalet och uppsägningstiderna i lagen om handelsagentur som styr. Där gäller ingen avgång med automatik som med arbetstagare som omfattas av anställningsskyddslagen. Många agenter fortsätter även i hög ålder.

Enligt agentlagen ska en huvudman betala avgångsvederlag när avtalet upphör. Detta gäller inte som huvudregel då det är agenten själv som sagt upp avtalet. Men enligt lagen har agenten rätt till avgångsvederlag även i denna situation »om det på grund av agentens ålder eller sjukdom eller liknande förhållanden inte skäligen kan krävas att han fortsätter sin verksamhet«.

I förarbetena till lagen framgår att den ålder som är av betydelse i sammanhanget i normalfallet ligger över den allmänna pensionsåldern. Oftast är det nog en kombination ålder och hälsotillstånd som åberopas.

Om agentavtalet träffats med ett aktiebolag så är bolaget formellt part i avtalsförhållandet. Det är då inte ovanligt att det sker en succession på så sätt att en son eller dotter, som varit engagerad i verksamheten, tar vid när det är ett familjeägt fåmansbolag som är agent. Det sker då med huvudmannens goda minne.

Om aktierna säljs till utomstående eller någon joker plötsligt dyker upp så är ju frågan om de avtalsrättsliga förpliktelserna överhuvudtaget kan fullgöras från agentens (bolagets) sida.

Om inte avtalet då kan sägas upp med omgående verkan så kan huvudmannen alltid frigöra sig från agenten genom att iaktta ordinär uppsägning. Problemet är inte så vanligt i praktiken. För att gardera sig kan huvudmannen i ett agentavtal inta en klausul av innebörd att avtalet förutsätter att NN personligen inte avhänder sig kontrollen alternativt aktivt är engagerad i säljverksamheten. Om agenten inte har andra uppdragsgivare och är för nära knuten till uppdragsgivaren kan det dock bli svårt att få F-skattsedel. Men det är en annan fråga.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Visa fler frågor