En bilpolicy är ett dokument där arbetsgivaren ställer upp en samling regler för den som har förmånsbil. Det finns inget givet facit för vad som ska ingå i en bilpolicy, utan det är fritt för företaget att besluta om innehållet (sedan kan arbetsgivaren ställa så orimliga villkor att det kan anses vara ett oskäligt avtal, men det är en annan sak).

Punkter som ofta ingår är vad som gäller i till exempel händelse av sjukdom, hur och när förmånstagaren ska rapportera in körjournal och bränslekostnader, vad som händer om bilen skulle skadas och vilken part som ansvarar för vilka kostnader.

Kanske låter det som att det bara handlar om att arbetsgivaren vill friskriva sig från ansvar, men Gabriel Snow, jurist på Säljarnas, ser tydlig nytta för båda parter med att ha en bilpolicy. Den är ett sätt att skapa förutsägbarhet när något händer.

– Ofta uppstår tvister bara för att det är oklart vad som gäller, eftersom det saknas en policy. Många problem kan undvikas bara man sätter standarden. Då spelar det inte så stor roll hur den sätts – bara att det görs. Det underlättar för båda parter.

Ändå är det vanligt att företag helt saknar en bilpolicy, trots att man har anställda som har förmånsbil. För stora företag är det norm att ha en bilpolicy, men ju mindre företag desto större risk att det saknas, menar Gabriel.

Den vanligaste typen av ärende rörande bilpolicyer som Säljarnas jurister får är när en medlem nekats ersättning av sin arbetsgivare med hänvisning till att hen lämnat in underlag för sent.

– Man är för sen med att lämna in körjournaler eller kanske en bot. Har man inte lämnat in körjournalen kan arbetsgivaren hävda att det är privatkörning. Eller så är man sen med att anmäla en vagnskada och får själv betala för reparation. I det fallet kan det faktiskt vara så att försäkringsbolaget sätter regler för hur sent en skada kan anmälas för att skadan ska täckas av försäkringen, säger han.

Visst kan det verka tufft, men Gabriel menar att det är viktigt att se till den större bilden.

– Det handlar inte nödvändigtvis om att arbetsgivaren inte vill vara schysst, utan att den som är sen skapar problem för andra, exempelvis för dem som jobbar med administrationen. Det är enligt mig inte så mycket en fråga om att fristen ska ställas till någons fördel, utan man skapar förhållningsregler som är tydliga och man uppmuntrar en sund kultur kring bilen.

Gabriel har tagit fram Säljarnas egen bilpolicy, som förbundets medlemmar kan ladda ner från hemsidan, saljarnas.se.

 Tanken är att policyn ska ses som en verktygslåda snarare än som ett facit, menar han.

– Det här är inte exakt vad alla andra bör ha med i sina policyer, utan den ska anpassas efter varje företag. Men den kan vara ett stöd för att komma på vad som kan vara bra att ha med.

I just Säljarnas bilpolicy fastslås till exempel att brukaren får lov att köra bilen i utlandet. Det är inte alls en självklarhet, menar Gabriel och tillägger att det i så fall också gäller att kolla att försäkringen täcker resor i utlandet först.

– Det finns också exempel på policyer där man beskriver vem som får lov att använda bilen vid sidan av förmånstagaren. Ska nära anhöriga som man bor med, som partner och barn med körkort, få köra bilen till exempel.

En del formuleringar i en bilpolicy kan låta lite luddiga. Gabriel menar att det är svårt att precisera allt i ett avtal och skulle parterna hamna i den situationen blir det upp till domstol att avgöra tvisten.

Då är han mer orolig för ett annat problem. Nämligen att den som haft förmånsbil kan tvingas betala leasingavgiften efter avslutad anställning.

– Det här är en fallgrop som blir allt vanligare, att det står i en bilpolicy att den anställda ska bekosta den leasingavgift som kvarstår på kontraktet – även om det är arbetsgivaren som sagt upp personen! Där tycker vi på Säljarnas att man kan ifrågasätta om det är rimligt att den anställda ska ta kostnaden som kvarstår. Det är kanske det allra tydligaste skräckexemplet och som är hyfsat vanligt förekommande.

I den bilpolicy som Säljarnas tagit fram finns sådant som sjukfrånvaro och föräldraledighet med. En person som är föräldraledig kan bli fråntagen sin förmån liksom en långtidssjuk-skriven (minst tre månader).

– Bilen är trots allt ett arbetsverktyg och då kan vikarien behöva bilen under tiden du är borta. Men det är samtidigt en förmån, så då ska du som blivit av med förmånsbilen ersättas för den i form av höjd lön, säger Gabriel.

Likadant skulle det kunna bli till följd av pandemin om du som säljare inte längre kan åka på kundbesök i någon större omfattning. Även då kan arbetsgivaren dra in förmånsbilen.

 

Sänkt förmånsvärde i riskzonen!

Har pandemin gjort att du inte kunnat åka på så många säljbesök som du brukar? I så fall är risken att du kanske inte når upp till de 3 000 körda mil som krävs för att få nedsättning till 75 procent av förmånsvärdet. Skatteverket kommer inte att ta hänsyn till corona i det här avseendet.

Det betyder att du kommer att få betala 3 000–5 000 kronor mer i skatt 2020. Det är viktigt att arbetsgivaren gör rättelse av förmånsvärdet för hela året, det vill säga retroaktivt för tidigare månader, hälsar Skatteverket.

 

Nytt på skattefronten 2021

Tanken är att det ska bli lika dyrt att ta ut en förmånsbil som att köpa den privat.

  1. Skatterabatten för miljövänliga tjänstebilar försvinner (alltså nedsättningen av förmånsvärdet). Under 2020 har rabatten varit 40 procent eller max 10 000 kronor per år.
  2. Den 1 april ändras bonus malus. Bilar som släpper ut noll gram koldioxid får höjd bonus från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Koldioxidgränsen för klimatbonus sänks från 70 till 60 gram per kilometer. Malus, fordonsskatten, höjs samtidigt.
  3. Den 1 juli höjs förmånsvärdet med 25 procent för alla nya bilar som tas ut efter det datumet. Bilar som tas ut före det berörs inte. Elbilar och laddhybrider får dock samma förmånsvärde som en jämförbar fossil-driven bil, på det viset ges de dyrare el- och hybridbilarna en rabatt.

 

(Förändringarna i de två sista punkterna ovan genomförs förutsatt att förslagen klubbas igenom i riksdagen.)