Europaparlamentet fattade i januari 2014 beslut om nya EU-direktiv om offentlig upphandling. Huvudtanken med de nya direktiven är att de ska öka kvaliteten och ge mer valuta för pengarna när myndigheter köper varor och tjänster.

Hela anbudsprocessen ska bli enklare genom att leverantörerna kan använda ett standardiserat EU-dokument. De nya reglerna gör det också lättare att dela upp kontrakten i mindre delar vilket underlättar för småföretag att delta i upphandlingar. Myndigheterna ska även kunna lägga mer vikt vid kvalitet, miljöhänsyn och sociala frågor.

– De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvaliteten i fokus, säger Marc Tarabella, belgisk socialdemokrat som har lett arbetet med de nya direktiven i Europaparlamentet.

För att bekämpa lönedumpning och undermåliga sociala villkor för de anställda innehåller de nya lagarna också strängare regler för onormalt låga bud. Anbudsgivare som inte följer EU:s arbetsrättsliga bestämmelser kan uteslutas från upphandlingen.

Medlemsstaterna har haft två år på sig att införliva de nya reglerna i sin lagstiftning.

Den svenska regeringen skickade sitt förslag till Lagrådet den 1 juni 2015 –  och där är det fortfarande kvar. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi kan nu lagändringen genomföras tidigast den 1 januari 2017, eftersom Lagrådets yttrande är en förutsättning för att kunna göra en proposition till riksdagen.

– Vi kan konstatera att vi ännu inte har fått något yttrande och det är heller inte klart hur omfattande synpunkterna kommer att vara, säger Ardalan Shekarabi.

De nya reglerna innebär att det kommer en ny lag som ersätter lagen om offentlig upphandling, LOU, och en ny lag inom försörjningssektorerna som ersätter LUF.

Fredrik Tamm, upphandlingskonsult och vd för Doublecheck, tror inte att lagändringen kommer att innebära någon större skillnad för hur de offentliga affärerna ser ut i framtiden.

– Det som påverkar den offentliga affären just nu är att beslutet har skjutits upp. Det skapar en oro bland leverantörerna för vad som gäller, säger han.

Inte heller affärsjuristen och upphandlingsexperten Magnus Josephson är säker på att det kommer att bli så stor skillnad i praktiken.

– Socialt och miljömässigt ansvar ska få större betydelse, och det är möjligt att det får genomslag vissa fall eftersom kunder kan välja att tillmäta det större vikt. Men så länge inte kunderna förstår hur de ska upphandla på kvalitet tror jag inte att regeländringen kommer att få så stor betydelse.

Vägen till nya regler

• I januari 2014 fattade Europaparlamentet beslut om nya EU-regler för  offentlig upphandling.

• I juni 2015 skickade den svenska regeringen sin lagrådsremiss till  Lagrådet.

• Våren 2016 hoppas regeringen kunna lämna en proposition till riksdagen.

• Tidigast 1 januari 2017 kan de nya reglerna träda i kraft.