Förutom företag inom transportsektorn vänder sig Arbetsmiljöverket i sin inspektionssatsning mot småföretag, där bilkörning inte ses som en del av den huvudsakliga verksamheten, och där arbetsmiljöfrågor kopplade till bilen därför inte alltid uppmärksammas. Hantverkare, hemtjänstpersonal och säljare är yrkesgrupper som nämns.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplade till trafiken. Det kan vara allt ifrån att bilbälte inte används till att last som till exempel verktyg och material inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Cirka 325 företag över hela landet kommer att besökas i projektet »Småföretag på hjul« mellan april och november i år.

– Vi kommer för det första att titta efter om företagen över huvud taget har gjort någon bedömning av vilka risker som kan finnas i samband med bilköring, säger Gabriel Sanz.

– Vi kommer också att granska om bilarna man har är anpassade för ändamålet. Det handlar bland annat om  ergonomi – hur man sitter i bilen.  Säljaren kanske reser med varor i bilen,  då ska också lastutrymmet fungera bra.

– Andra frågor vi ställer är om bilen har alkolås och hur man använder mobiltelefon i bilen.

Målet är att öka medvetenheten om vilka risker som finns, och om arbetsgivarens ansvar för dessa frågor.

– Vi är en tillsynsmyndighet, och ställer krav på företagen när vi hittar brister. Men vi informerar också väldigt mycket under våra inspektioner, säger Gabriel Sanz.

Dödsolyckorna i trafiken har minskat de senaste tio åren. Men fortfarande dör mer än en person varannan månad i arbetsolyckor på vägar eller med fordon inblandande, enligt Arbetsmiljöverket.

– Både bilarna och vägarna blir allt bättre. Men den säkerhet man känner tack vare det leder ofta till att hastigheterna ökar. När det gäller säljare är nog fortkörning ett av de stora problemen.

Fyra av tio säljare har råkat ut för olycka

En enkät som Säljarnas Riksförbund genomförde våren 2014 bland medlemmar som kör bil i tjänsten visade på stora arbetsmiljöbrister. Många svarade att de tvingades stressa i trafiken för att hinna med sina arbetsuppgifter. Många upplevde också både fysiska och psykiska besvär av bilköringen. Få uppgav att det fanns en trafiksäkerhetspolicy på arbetsplatsen.

 

Har din arbetsgivare en trafiksäkerhetspolicy?

Ja 27%

Nej 45%

Vet inte 28%

 

Har du fått utbildning i trafiksäkerhet av din arbetsgivare?

Ja 15%

Nej 85%

 

Händer det att du bryter trafikregler eller företagspolicyn för att kunna utföra det arbete du är ålagd?

Alltid 1%

Ofta 6%

Ibland 48%

Aldrig 45%

 

Har du råkat ut för tillbud eller olycka vid bilkörning i tjänsten?

Ja 41%

Nej 59%