Välj bolagsform

Välj bolagsform beroende på vilken verksamhet du ska bedriva, vilket kapital du har och vilka risker du vill ta.

När du ska välja bolagsform bör du bland annat tänka på:

 • Ansvar - risktagande
 • kapitaluppbyggnad
 • lön
 • beskattning
 • överlåtelse av företaget
Enskild firma

Den enklaste bolagsformen för enmansföretagare är enskild firma. Den är jämförelsevis snabb att komma igång med eftersom inget insatskapital krävs. Den enskilda firman är inte en juridisk person. Obegränsat personligt ansvar för ägaren, vilken själv beskattar sin del. Endast en delägare är möjlig, vilken måste vara en fysisk person. Det finns ingen möjlighet att spara medlen i bolaget för att senare ta ut och beskatta dem.

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Fördelar

 • Inget insatskapital krävs
 • Enkel lösning för småföretag
 • Beslutanderätten tillkommer ägaren
 • Lån till delägaren tillåtet = privatuttag.

Nackdelar

 • Den privata förmögenheten riskeras
 • Egen aktiv insats krävs för att driva företaget
 • Någon kontinuitet finns inte garanterad
 • Progressiv beskattning (skatten ökar med inkomsten).
Handelsbolag

När två eller fler personer avtalat om att tillsammans bedriva näringsverk­ samhet kan detta betecknas som ett handelsbolag. Ett handelsbolag är en juridisk person och ett eget rättsobjekt. Om handelsbolaget inte klarar av att betala sina skulder kan delägarna bli, obegränsat och solidariskt, skyldiga att betala.

Fördelar

 • Handelsbolag är en smidig företagsform
 • Andelar kan överlåtas
 • Det är tillåtet att låna till delägarna
 • När räkenskapsåret är slut delas vinsten i handelsbolaget upp mellan delägarna. Den beskattas på samma sätt som vanlig lön, samtidigt som delägarna får betala sociala avgifter. Det finns ingen möjlighet att spara medlen i bolaget för att senare ta ut och beskatta dem.

Nackdelar

 • Delägarnas egna insatser krävs
 • Inbördes förtroende mellan delägarna måste finnas
 • Kapitalanskaffning kan vara besvärlig
 • Personligt och solidariskt ansvar
 • Bolaget ska registreras hos Bolagsverket
 • Registreringen kostar 1 000 kronor

När det gäller överlåtelse får bolagsman inte utan övriga bolagsmäns samtycke sätta annan i sitt ställe.

Kommanditbolag

I stort sett samma villkor som ett handelsbolag, med några undantag. Den största skillnaden är att i ett kommanditbolag är minst en bolagsman, en så kallad komplementär, ansvarig för företagets alla skulder. Övriga bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, ansvarar bara för sin respektive kapitalinsats.

Aktiebolag

Denna bolagsform kräver att du skjuter till ett aktiekapital på minst 50 000 kronor vid starten. Vid en bolagsstämma utses en styrelse, och eventuell vd, som ska företräda bolaget. Stämman fattar bland annat beslut om bolagets vinster och förluster och har rätt att avsätta styrelsen. Aktiebolaget är en juridisk person. Anmälan görs hos Bolagsverket i Sundsvall senast sex veckor efter stiftelseurkundens tecknande.

Fördelar

 • En fördel med aktiebolag är att din privata ekonomiska risk i princip är begränsad till insatt kapital. I praktiken kräver banker och andra långivare att ägarna till ett fåmansbolag antingen ställer borgen eller pantsätter sin fastighet för aktiebolagets lån.
 • Du kan vidare få skattefördelar genom att det är möjligt att sälja aktierna
  i bolaget.
 • Skattefria  förmåner  och traktamentsersättningar är bättre för anställda och med aktiebolag räknas du som anställd.
 • Aktiebolag ger mer goodwill än firma/handelsbolag.

Nackdelar

 • En nackdel är att du måste skjuta till ett aktiekapital på minst 50 000 kronor om du startar i år, dock inte om du förvärvar ett gammalt bolag.
 • Något högre sociala avgifter på löneinkomster än exempelvis på löneuttag
  från en enskild firma.
 • Du kan inte kvitta skatten på gamla vinster mot senare underskott, något som däremot låter sig göras i den enskilda firman.
 • Lån till aktieägare är i princip förbjudet.
 • Dubbelbeskattning av bolaget.
 • Registreringen kostar cirka 2 000 kronor.
Ekonomisk förening

Alla företagsformer utom enskild näringsidkare måste registreras hos Bolagsverket för att kunna starta sin verksamhet. Vill du som enskild näringsidkare skydda ditt företagsnamn behöver dock även du registrera dig hos Bolagsverket.

Oavsett företagsform ska du lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Anmälan innehåller

 • ansökan om F-skatt eller FA-skatt
 • anmälan om momspliktig verksamhet
 • anmälan som arbetsgivare om du ska ha anställdauppgifter för beräkning av din preliminära skatt.

Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket har en gemensam webbplats,verksamt.se. Där kan du bland annat få hjälp att välja företagsform och beskriva verksamheten. Du kan även göra ändringar och avsluta ditt företag på webbplatsen.