Skadestånd

Skadestånd

 Avtalsbrott föreligger när en av parterna har underlåtit att fullgöra sina skyl­digheter enligt agenturavtalet eller lagen. Detta avtalsbrott ska ha orsakat skada för den andra parten. Det ska föreligga samband mellan avtalsbrottet och skadan, det vill säga skadan ska vara en beräknelig och sannolik följd av avtalsbrottet.

Den som vill ha skadestånd har bevisbördan både för att motparten har begått ett avtalsbrott och för att detta har lett till en skada. Har han visat detta måste motparten för att slippa skadestånd visa att avtalsbrottet inte beror på försummelse på hans sida. Han har med andra ord ett så kallat presumtionsansvar.

Samma förutsättningar gäller för både agent och huvudman. Skadestånds­regeln är emellertid tvingande endast till förmån för agenten. Nedan följer några exempel på situationer då skadestånd kan komma ifråga.

Situationen kan till exempel vara den att agenten drabbas av kostnader på grund av att huvudmannen har försummat att tillställa honom material eller att lämna honom upplysningar som krävs för uppdragets fullgörande.

En annan situation är att huvudmannen brister i sin skyldighet att informera agenten om förutsedda driftsinskränkningar.

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Som exempel på skador för huvudmannen kan nämnas försäljningsbortfall genom att agenten låter bli att vidarebefordra anbud från kund eller bryter mot instruktioner att delta i mässor eller reklamkampanjer, förutsatt att instruk­ tionerna faller inom ramen för vad som kan anses skäligt.

Ett annat fall är att agenten brister i sin plikt att vårda huvudmannens varor. Vidare kan uppstå krav på skadestånd till följd av otillåten uppsägning från motpartens sida.

Skadeståndets storlek

Som huvudregel ska den skadelidande parten ekonomiskt sättas i samma läge som om motparten hade fullgjort avtalet på rätt sätt. Ersättning ska med andra ord utgå för det så kallade positiva kontraktsintresset. Alltför avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller dock utanför skade­ ståndsskyldigheten.
Som allmän princip gäller vidare att den skadelidande är skyldig att efter förmåga söka begränsa skadan. En annan princip är att den skadelidande partens eget medvållande till skadan kan medföra nedsättning eller bortfall av skadeståndet. Som en allmän regel gäller också att den skadelidande parten bara har rätt till ersättning för sin faktiska nettoförlust. Om han genom avtals­ brottet har befriats från kostnader som han skulle ha haft om avtalet hade fullgjorts, ska detta beaktas vid beräkningen av skadeståndet genom att ersätt­ ningen minskas med motsvarande belopp.

Reklamation

Den skadelidande måste reklamera till motparten för att inte förlora rätten till skadestånd. Reklamation ska ske utan oskäligt uppehåll från det att den skadelidande fick eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.