Checklista agentavtal

Denna "checklista" ansluter till förbundets standardavtal för anställda säljare. Observera att endast anställda omfattas av social skyddslagstiftning exempelvis semesterförmåner, anställningsskydd och lönegaranti vid konkurs. Gränsen är dock flytande mellan anställda och agenter. Det ligger i sakens natur att en checklista av den här typen blir knapphändig. Ta därför kontakt med förbundet om Du vill ha en mer fullständig vägledning. Detsamma gäller om Du överväger att träffa kommissions-, återförsäljar- eller så kallade franchiseavtal.

Anställningsavtal

Tillträdesdag/börjedag

Samstäm med Din uppsägningstid och se till att Du fått det nya avtalet skriftligt innan Du säger upp Dig från Ditt nuvarande arbete.

Arbetsgivaren

Ange bolagets registreringsnummer.

Anställningsform

Tillsvidareanställning är huvudregel. Provanställning får inte förlängas längre än lagen medger och den kan som huvudregel brytas i förtid, utan uppsägningstid.

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Arbetsuppgifter

Yrkesbenämning/tjänst/befattning, produkt, vidareutvecklings- och ersättningsprodukter, distriktets omfattning, ensamförsäljningsrätt, eventuella kundundantag. Förändringar bör kräva överenskommelse eller varsel med exempelvis sex månader.

Arbetstid

Resande säljare har ofta okontrollerbar arbetstid. I stället för övertidsersättning brukar då avtalas om kompensation vid lönesättningen och/eller längre semester, 30 dagar eller längre. Med längre semester ökar semesterlönen i motsvarande grad. Observera att procentsatsen 12% grundar sig på 25 dagars semester, 30 dagar innebär 14,4% etc.

Ersättning/kompensation för extraordinärt arbete, till exempel konferenser och mässor förlagda till helger, bör avtalas särskilt om.

Lön, provision med mera

Sker årlig lönerevision enligt avtal mellan visst arbetsgivareförbund och Unionen, SALF, CF...? Annars bör avtalet kompletteras exempelvis genom hänvisning till lämpligt tjänstemannaavtal.

Provision: garantiprovision, leveransgaranti (jämför sid 3), á contobelopp, provisionsbas (fakturans netto- eller bruttobelopp), tid för utbetalning, slutlig rätt till provision (godkänd order, fakturerad/levererad order eller möjligen betald faktura, ansvaret för kundförluster), redovisning (rätt granska arbetsgivarens bokföring), ändrade förutsättningar vid exempelvis långtidssjukdom.

Kostnadsersättningar

Traktamente: dels de inte skattepliktiga schablonavdragen, dels skattepliktiga tillägg. Tänk på att ersättning för endagsförrättningar alltid är skattepliktiga.

Bilersättning: rörlig, inte skattepliktig del/skattepliktigt tillägg. Överväg gärna även en fast månatlig ersättning, bra om Du blir sjuk eller tjänstgöringsbefrias.

Rätt att ha bikollektion

En anställd får som huvudregel endast företräda sin arbetsgivare och det gäller en lojalitetsplikt gentemot denne. Se därför till att ha skriftligt samtycke om Du har tillåtelse att ha fler uppdrag.

Semester

Se under arbetstid.

Sjuklön

Om företaget inte är kollektivavtalsbundet hänvisas till lämpligt tjänstemannaavtal. För provisionsavlönade bör träffas avtal om närmare beräkningsgrund (underlag för sjuklön och sjukavdrag).

Försäkringar, pension

Om företaget inte är kollektivavtalsbundet hänvisas till lämpligt tjänstemannaavtal.

Uppsägningstid

Regleras enligt tvingande lag eller kollektivavtal. Observera att även en äldre arbetstagare ofta bara har en månads uppsägningstid från företaget innan han varit anställd sex månader. Detta bör alltså förstärkas genom det personliga avtalet. Uppsägning skall ske skriftligen.

Turordningskrets

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist görs så kallade turordningslistor ("sist in – först ut"). Dessa utgår från tjänstgöringsstället, oftast snävt geografiskt. Om du jobbar på en filial eller ett ensamdistrikt så försök att i avtalet organisatoriskt få tillhöra huvudkontoret eller närmaste regionkontor.

Efterprovision

För att Du skall ha rätt till efterprovision måste Du träffa avtal med arbetsgivaren i denna del (jämför sid 4).

Tänk på formen för reglering av eventuell återbetalning av underskott på grund av förskottsvis utbetald provision.

För att "fånga upp" eventuella kvarstående oreglerade frågor kan (i slutet) hänvisning göras till lämpligt tjänstemannaavtal.

Skriv inte på så kallade skilje- eller konkurrensklausuler utan att kontakta förbundet.

Säg inte upp Din gamla anställning förrän avtalet är "i hamn".