Agentavtalets upphörande

Om ett agenturavtal inte är tidsbestämt är uppsägningstiden en månad under det första uppdragsåret. Den förlängs sedan med en månad för varje påbörjat år tills den uppgår till sex månader.

Parterna kan normalt inte avtala om kortare uppsägningstid, men det går att komma överens om tre månaders uppsägning från agentens sida även om uppdraget har varat längre än tre år.
Längre uppsägningstider kan avtalas. De får dock aldrig vara kortare från huvudmannens sida än från agentens.

Uppsägningstiden räknas från utgången av den kalendermånad då uppsägningen sker.

Förtida uppsägning

Såväl agenten som huvudmannen kan när som helst dra sig ur ett agentur­förhållande. Men om någon gör så utan att iaktta uppsägningstid kan han bli skadeståndsskyldig gentemot den andre.

Det finns dock möjligheter att säga upp utan att iaktta bestämmelserna om uppsägningstid. En sådan förtida uppsägning får ske bara under speciella förhållanden. Antingen ska uppsäg­ningen motiveras av pliktförsummelse från motpartens sida. Uppsägningen har i det fallet karaktären av hävning på grund av avtalsbrott. Eller också ska det finnas någon annan viktig grund att frånträda avtalet i förtid.

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Avtalsbrott

Grundförutsättningen är att motparten underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller lagen.

Avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för den som vill säga upp i förtid.

Avtalsbrottets ekonomiska verkningar för den drabbade eller ett rubbande av  förtroendeförhållandet är omständigheter som kan vara av betydelse vid denna väsentlighetsbedömning.

Ett upprepande kan göra underlåtenheten väsentlig.

Bedömningen om avtalsbrott får ses i belysning av vad parterna kommit överens om i agenturavtalet och annars vad som allmänt gäller om parternas skyldigheter.

Bristande försäljningsansträng­ningar och dåliga försäljningsresultat kan vara grund för hävning. Ensamrätt och fast vederlag anses skärpa kravet på aktivitet från agentens sida.
Man får dock skilja på villkor och målsättning. Att inte uppnå ett mål om viss försäljning är inte i sig ett avtalsbrott.

Konkurrerande verksamhet

Om det i agenturavtalet finns en klausul som förbjuder agenten att handla med konkurrerande produkter eller att utan huvudmannens samtycke åta sig något annat uppdrag, är det i och för sig ett avtalsbrott från agentens sida att bryta mot förbudet. Huvudmannen har då rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om avtalsbrottet är en väsentlig nackdel för honom (betydande ekonomisk förlust eller rubbat förtroende). En enstaka försäljning av produkter som konkurrerar med huvudmannens bör inte kunna åberopas som skäl för att säga upp avtalet med omedelbar verkan därför att huvud­ mannen av någon annan anledning vill bli av med agenten i förtid.

I fall då något konkurrensförbud inte har tagits in i agenturavtalet, bör det för att avtalsbrott ska anses kunna föreligga krävas att agentens arbete för en annan huvudman eller för egen del verkligen kan antas skada huvudmannen.

Under introduktionsskedet krävs det normalt relativt stora ansträngningar från agentens sida. Han måste aktivt tala för den produkt som ska introdu­ceras och lägga ned mycket tid och möda på uppdraget. Då produkten väl är inarbetad krävs det normalt mindre arbete från agentens sida. Han bör då ha större frihet att arbeta för vem han vill. Omständigheter som kan tala mot att agenten får handla med konkurrerande produkter är att han har distrikt eller kunder med ensamrätt eller att han har ett fast vederlag. Men även i dessa fall måste man göra en samlad bedömning av alla omständigheter. Om agenten drev verksamhet av samma slag redan då han åtog sig agenturen, talar detta för att han även i fortsättningen ska få göra detta.

En agent som ämnar sälja produkter som direkt konkurrerar med huvud­mannens bör begära dennes samtycke. Samtycke kan ges inte endast uttryck­ ligen utan även genom att huvudmannen ”ser mellan fingrarna”.

Agentens informationsplikt innefattar skyldighet att underrätta huvudmannen om konkurrerande bikollektioner.

Agenten bör under ett avvecklingsskede stå något friare än annars, särskilt om det är huvudmannen som har sagt upp avtalet. Uppsägningstiden har ju bland annat till syfte att ge agenten möjlighet att hitta nya huvudmän.

Avtalsbrott från huvudmannen

Kränkning av ensamrätt Huvudmannens agerande kan leda till förtida uppsägning från agentens sida. Agenten kan till exempel göra gällande att huvudmannen kränker agentens ensamrätt till ett visst område genom att själv sälja inom området. Observera att bara för att agenten tilldelats ett visst område så har han inte därför ensamrätt till detta. Ensamrätt förutsätter att parterna särskilt har avtalat om detta.

Att agenten har ensamrätt innebär normalt att huvudmannen inte själv får sälja inom området och inte heller får uppdra åt någon annan agent att bedriva verksamhet där.

Vare sig agenten har någon form av ensamrätt till området eller bara har tilldelats detta har han rätt till provision på försäljningar inom området som kommer till stånd genom huvudmannens eget arbete, om inte något annat följer av avtalet mellan parterna.

Det kan ändå innebära nackdelar för agenten att huvudmannen själv är verksam inom området. En sådan verksamhet kan störa agentens försäljningsarbete. Verksamheten kan också få konsekvenser i fall då agenten är skyldig att uppnå en viss minimiförsäljning.

Om huvudmannen i enstaka fall säljer inom agentens ensamområde bör någon annan ”påföljd” än provision inte bli aktuell. Skadestånd kan komma i fråga om agenten dessutom lider skada.

Men om huvudmannen systematiskt bearbetar området och bedriver direktförsäljning av större omfattning och betydelse för agenten, bör denne ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan på grund av avtalsbrott från huvudmannens sida.

Omedelbar uppsägning på annan grund

Båda parter kan säga upp agenturavtalet med omedelbar verkan, om det finns någon annan viktig grund för detta än motpartens avtalsbrott.

Utgångspunkten bör vara att ett agenturavtal är bindande för bägge parter. Det är svårt att ange alla de situationer då det kan finnas en viktig grund för förtida uppsägning. Nedan följer några typfall.

Händelser med karaktär av force majeure får i regel anses vara viktig grund att frånträda agenturavtalet i förtid. Exempel på sådana händelser är krig, uppror eller inre oroligheter, införsel­ eller utförselförbud, naturkatastrof, omfattande eldsvåda och betydande arbetskonflikt. En förutsättning för att en händelse av detta slag ska berättiga till förtida uppsägning är att händelsen utgör ett varaktigt hinder och i väsentligt minskar möjligheterna att fullfölja agenturavtalet.

Även omständigheter av mera personlig natur bör ge rätt att säga upp agenturavtalet i förtid. Långvarig eller svår sjukdom bör berättiga en part att frånträda avtalet. Däremot bör åldersskäl eller byte av bostadsort normalt inte ge sådan rätt. En annan sak är om bostadsbytet har framtvingats av hälsoskäl.

I fall då agenturavtalet har slutits för en mycket lång tid, kanske 10–20 år, kan det inträffa att en part vill komma loss från avtalet utan något annat skäl än till exempel ändrade intressen eller tilltagande ålder. Det är inte tänkt att bestämmelsen om förtida uppsägning ska tillämpas i sådana fall. Skulle avtalstidens längd framstå som oskäligt, finns det istället möjlighet att jämka avtalet enligt regler i avtalslagen.

Ett förordnande om näringsförbud bör utan vidare ge medkontrahenten rätt att säga upp avtalet i förtid.

Om en av parterna dör under agenturavtalets bestånd och sakkunskap och andra personliga egenskaper hos den avlidne har varit avgörande för valet av partner, talar övervägande skäl för att avtalet upphör automatiskt. I annat fall bör istället dödsboet träda in i agenturavtalet i den avlidnes ställe. Både dödsboet och medkontrahenten bör då kunna säga upp avtalet i förtid, om det inte rimligen kan krävas att avtalet består under resten av avtalstiden eller en uppsägningstid.

Att huvudmannen lägger ned driften eller inskränker verksamheten bör inte kunna åberopas ensamt som skäl för att säga upp agenturavtalet i förtid. Det bör inte ha någon betydelse om ändringen av verksamheten är motiverad från företagsekonomisk synpunkt. Om huvudmannen överväger åtgärder av detta slag bör det med andra ord ingå som ett led i planeringen att han tar hänsyn till att avvecklingen ska föregås av en uppsägningstid eller att han är beredd att kompensera agenten för den förlust denne lider genom en förtida uppsägning.

En uppsägning med omedelbar verkan ska göras utan oskäligt uppehåll. Hålls inte den tiden förloras rätten att säga upp på den grunden.

Konkurs

Om agenten eller huvudmannen försätts i konkurs, upphör agenturavtalet att gälla.

Återlämnande av provkollektion med mera

I och med att agenturuppdraget  upphör ska agenten till huvudmannen återlämna vad han har mottagit för uppdraget. Skyldigheten omfattar till en början varor som agenten har mottagit för försäljning.

Agenten ska vidare återlämna material och handlingar som huvudmannen har hållit med. Det gäller till exempel varuprover, mönster, broschyrer, prislistor, ritningar, orderblanketter.