Agentavtal

Huvudman
Ange bolagets registreringsnummer.
 
Distrikt
Definiera området eller kundkretsen noggrant.

Produkt
Hela eller delar av produktsortimentet. Vidareutvecklings- och ersättningsprodukter.

Ensamförsäljningsrätt
Omfattning. Eventuella undantag. Ytterligare undantag kräver samråd/överenskommelse/varsel. Eventuell kompen­sation för minskat försäljningsunderlag.

Eventuell minimiomsättning
Hänsyn till sjukdom, konjunktur och andra ej påverkbara förhållanden.

Kostnader
Vem skall stå för marknadsföring, reklam, mässor, gemensamma investeringar?

Andra uppdrag
Konkurrerande kollektioner – skriftligt medgivande för tveksamma fall.

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Underagenter
Överenskommelse med huvudmannen.

Provision
A conto, leveransgaranti* (vanligen 80–90% av godkända order), provisionsbas (fakturans netto- eller bruttobe­lopp), tid för utbetalning, slutlig rätt till provision (fakturerings/leveranstillfället, betald faktura), ansvaret för kund­förluster och felleveranser, redovisning (granskningsrätt).

*Med leveransgaranti menas att agenten garanteras provision på viss avtalad del av godkända order oavsett den faktiska le­veransen.

Förskott
Ett förskott eller en skuld till huvudmannen kan vara bra att ha om huvudmannen går i konkurs. Skulden kan näm­ligen kvittas mot eventuellt innestående provision som annars kan gå förlorad.
 
Uppsägning
För huvudmannen gäller minsta uppsägningstiden enligt tvingande regler i agentlagstiftningen. Inget hindrar dock parterna att avtala om kortare uppsägningstid för agenten.

En annan vanlig konstruktion är att avtalet förlängs med ett år i taget om inte avtalet sägs upp med viss tid före av­talstidens utgång.

Ersättning vid förtida uppsägning
Om avtalet sägs upp i förtid utan att agenten gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har han i regel rätt till er­sättning för sin förlust. Inget hindrar att parterna på förhand avtalar om ett standardiserat ersättningsbelopp till exempel sex månaders genomsnittlig provision baserat på försäljningsintäkterna närmast föregående 12-månader­speriod. (Klausulen bör korrespondera med uppsägningstiden.)

Efterprovision
Agenten får enligt lag provision på order som kommer in viss skälig tid efter upphörandet om ordern kommit till stånd huvudsakligen genom agentens medverkan. Denna regel går dock att avtala bort.
 
Avgångsvederlag
Utdrag ur Lag om handelsagentur.
28 § När agenturavtalet upphör, har agenten rätt till avgångsvederlag, om och i den mån.

1. Agenten har tillfört huvudmannen nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den be.ntliga kundkretsen och huvudmannen kommer att ha väsentlig fördel av förändringen, och

2. Avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, särskilt agentens förlust av provision på avtal med de i första punkten angivna kunderna.

Bestämmelserna i första stycket skall ha motsvarande tillämpning, om agenturförhållandet upphör på grund av agentens död.
Avgångsvederlaget uppgår till högst ett belopp motsvarande ett års ersättning, beräknat efter ett genomsnitt under de senaste fem åren eller den kortare tid som uppdraget har varat.
Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna i denna paragraf är inte bindande för agen­ten. (Går alltså ej att avtala bort.)

Rätt till provision
Enligt Lag (SFS 1991:351) gäller att agentens rätt till provision bortfaller om kunden inte fullföljer avtalet (betalar) och detta inte beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida. I sådana fall behåller agenten sin rätt till provision. Agentens rätt till provision förutsätter alltså att kunden betalar. (Det anses lättare för agenten att bil­da sig en uppfattning om kundens ekonomi). Om huvudmannen levererar felaktig vara eller inte avsänt varan i rätt tid ska provisionsrätten inte påverkas. Huvudmannen har bevisbördan både för att kunden inte betalat och för att detta inte beror på huvudmannen.
Om huvudmannen utan agentens samtycke gett kunden betalningsanstånd behåller agenten sin provisionsrätt.
Om avtalet bara delvis fullgörs av kunden har agenten rätt till provision på den del som svarar mot vad som fullföl­jts, om inte en tillämpning av bestämmelserna ovan om huvudmannens risksfär leder till annat resultat.
Agenten är inte bunden av avtalsvillkor som ger honom sämre rättigheter än dessa.
Agenten är återbetalningspliktig för utbetalade provisionsbelopp som han förlorat rätten till enligt ovanstående regler.

Skriv ej på så kallade skilje- eller konkurrensklausuler utan att kontakta förbundet.