Agenturföretag

Med handelsagent menas den som i näringsverksamhet för en huvudmans räkning självständigt och varaktigt verkar för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud (order) till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.

Handelsagent
Agentavtal
Checklista agentavtal
Provision och skälig ersättning
Agentavtalets upphörande
Skadestånd
Avgångsvederlag
Gottgörelsekalkyl