Så beslutar vi

Säljarnas är en demokratisk organisation där du som medlem har alla möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten. Ta den chansen!

Så här ser vår organisation ut

Avdelningar

Alla medlemmar i förbundet hör till en avdelning och är välkomna till avdelningens möten och andra aktiviteter.
På avdelningens årsmöte, som hålls under tiden 1 januari-28 februari, väljer medlemmarna en styrelse som ska leda verksamheten under året. Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen.
Här granskar deltagarna också avdelningens verksamhet och ekonomi, tar ställning till motioner och väljer ombud till kongressen.

Kongressen

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Vill du att en fråga ska tas upp på kongressen så ska du skriva en eller flera motioner till din avdelnings årsmöte. Avdelningen kan då besluta att motionen/erna ska skickas vidare till kongressen.

Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen träffas minst varannan månad. Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som förbereder ärendena inför förbundsstyrelsens möten.
Förbundsstyrelsen ska se till att kongressens olika beslut genomförs och leda förbundets verksamhet.

Förbundskansli

Förbundskansliet sköter den löpande verksamheten i förbundet. Chefen för kansliet rapporterar till förbundsstyrelsen. Förbundskansliet ligger på Alströmergatan 9 i Stockholm.

Skriv en motion

Under oktober-december har avdelningarna sina årsmöten. Till dem kan du skriva en eller flera motioner om vad du tycker att förbundet ska arbeta med i framtiden eller om något annat som rör den fackliga verksamheten. Kontakta oss om du vill veta hur du gör.