Förbundets historia

För drygt 130 år sedan bildades vår yrkesorganisation. Här är några av de viktigaste händelserna i förbundets spännande historia.

1884

Carl Fogelmark, representant för Bergsbro Aktiebolag i Norrköping, hade länge gått och funderat på att göra något åt sina kollegors situation. Han såg på sina resor att sammanhållningen i gruppen var dålig och att många for illa eftersom de inte hade något socialt skyddsnät när de blev sjuka eller gick i pension, och om familjeförsörjaren dog innebar det en ekonomisk katastrof för familjen.

Hösten 1883 hade han bestämt sig. Han skulle bilda en handelsresandeförening. Den 27 november 1883 trummade han ihop ett 30-tal handelsresandekollegor på Hotell Christiania, numera Eggers, i Göteborg. Det formella bildandet skedde på Börshuset i Stockholm den 20 juni 1884 då ett möte hölls och en styrelse för Sveriges Handelsresandeförening, SHRF, valdes.

I första paragrafen i stadgarna stod det att föreningen skulle vara en »stiftelse med ändamål att få till stånd mer sammanslutning medlemmarna emellan, höja kårens anseende och lämna sjukhjälp, understöd och pensioner«. Årsavgiften blev 30 kronor. Bara män fick bli medlemmar.

Carl Fogelmark var inte ensam om att samla sina yrkesbröder – många yrkesgrupper slöt sig samman under 1880- och 1890-talen. De blev grunden till den svenska fackföreningsrörelsen. Sveriges handelsresande var bland de första att organisera sig.

1886

Det visade sig vara svårt att bibehålla sammanhållning mellan medlemmarna. Redan 1886 bröt sig göteborgarna ur huvudföreningen och bildade Göteborgs Handelsresandeförening. Även Norrköpings- och Malmöavdelningen ombildades till helt självständiga organisationer.

1902

Förbundets grundare Carl Fogelmark avled. Han förgiftades på Hotell Mollberg i Helsingborg då gas strömmade ut från en trasig gaskrona.

1915

Föreningarna återknöt banden. 1915 sammanträdde den första Generalförsamlingen i Stockholm och då var 14 lokalavdelningar representerade. Anders Krook valdes till ordförande. Samma år grundades föreningens första tidning »Handelsresanden« som gavs ut två gånger i månaden. Redaktör och ansvarig utgivare blev Anders Krook som också var verkställande direktör och en mäktig man i organisationen. Han satt på ordförandestolen i 30 år.

1910-, 1920- och 1930-talet

Sveriges Handelsresandeförening bedrev ett omfattande lobbyarbete gentemot politiker, myndigheter och organisationer. Man krävde bland annat att de som har provisionsfordringar skulle få förmånsrätt vid en konkurs. Billigare resor på järnvägen för dem som reste mycket var ett annat krav. Man förhandlade också med hotell och restauranger om rabatter. Men den viktigaste frågan var att höja handelsresandekårens anseende.

1930

Under den svåra 30-talsdepressionen bildades ännu en handelsresandeorganisation Föreningen Sveriges Aktiva Handelsresande, FSAH, i Karlstad. Det var en folkligare organisation med ett fackligt program.

Organisationen blev snabbt framgångsrik och hade i mitten av 1950-talet drygt 5 500 medlemmar och en anställd ombudsman. Eftersom många medlemmar var anslutna både till Sveriges Handelsresandeförening och FSAH diskuterades en sammanslagning, men det tog många år innan man kom till skott.

En viktig fråga för FSAH var hotellstandarden. Man skrev bland annat till Medicinalstyrelsen och föreslog att påslakan av hygieniska skäl skulle bli standard på hotellen.

Sveriges Aktiva Handelsresande bildade också en arbetslöshetskassa. Kassan blev erkänd 1942 och fick då statsbidrag.

1934

Sveriges Handelsresandeförening firade 50-årsjubileum på Restaurant Hasselbacken i Stockholm. Statsminister Per Albin Hansson höll tal. "Handelsresandena representera något av det mest moderna i vårt samhälle", sade han bland annat.

1937

Föreningen Sveriges Aktiva Handelsresande, FSAH, fick nu laglig förhandlingsrätt för sina medlemmar och i april förhandlade man med Svenska Arbetsgivarföreningen om ett centralt standardkontrakt för hela handelsresandekåren. Men andra världskriget kom emellan och frågan fick skjutas på framtiden.

1947

En sammanslutning av de nordiska säljarförbunden, Nordisk Handelsresandeunion, NHU, bildades med cirka 20 000 medlemmar.

1960

En arbetsgrupp bildades för samgående mellan de två handelsresandeorganisationerna. Arbetsnamnet var Svenska Säljarförbundet.

1965

Sveriges Handelsresandeförbund, som organisationen döpts om till, och Föreningen Sveriges Aktiva Handelsresande slogs ihop till Föreningen Sveriges Handelsresande, FSH. Ordförande blev Carl Christenson från Malmö, handelsresanden och riksdagsman för folkpartiet,. De båda föreningarnas tidskrifter gick samman och det första numret av Säljaren gavs ut.

Efter hopslagningen blev medlemsantalet 7 500 i 30 avdelningar. Årsavgiften var 50 kronor.

1970-talet

I mitten av 1970-talet kom flera nya arbetsmarknadslagar, bland annat medbestämmandelagen, MBL, som gav de fackliga organisationerna betydligt större inflytande, och lagen om anställningsskydd, LAS, som gav anställda bättre trygghet. Förbundet arrangerade välbesökta kurser för de förtroendevalda runt om i landet och många säljklubbar bildades ute på företagen.

1973

Dags för namnbyte igen. Nu till Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter, FSH.

1976

FSH tog hjälp av två riksdagsmän som skrev en motion om avgångsvederlag för handelsagenterna som resulterade i en total översyn av handelsagenturlagen.

1977

Förbundets representantskap beslutade att arbetslöshetskassan skulle vara obligatorisk, vilket innebar att medlemmarna i förbundet också måste tillhöra a-kassan (så är det inte numera). Den kollektiva anslutningen gjorde att medlemsantalet i både a-kassan och förbundet ökade kraftigt och i förbundet skapades en strejkfond.

1979

Förbundet erbjöds att delta i en kommission tillsatt av riksdagen som skulle ta fram bättre rättsskydd för handelsagenter. 1 januari 1992 sjösattes lagen om handelsagentur som gav handelsagenterna avgångsvederlag i stället för efterprovision. Nu fick agenterna ersättning för de kunder som de tillfört huvudmannen. Den tidigare efterprovisionsregeln grundade sig bara på verkliga order som kommit in efter att avtalstiden gått ut. Om avtalet upphörde under en lågsäsong blev ersättningen därefter.

1980-talet

Medlemsantalet ökade stadigt under 1980-talet och många säljare lämnade SIF och HTF för att gå över till FSH. Det fick SIF-tidningen att ägna ett helt uppslag åt förbundet. Rubriken löd »En handelsresandes val – försäljare lämnar SIF – lockas med rabatter«.
Bättre reklam kunde inte förbundet få. Många säljare, som var medlemmar i SIF, blev nyfikna och kontaktade förbundet.

1984

Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter fyllde 100 år. Det firades på Börsen och med en jubileumsmiddag på Grand Hotel Royal i Stockholm. Svenska Dagbladet fyllde 100 samma år och det blev därför en stor artikel om förbundet i tidningen.

1990-talet

Förbundet arbetade intensivt med att försöka få bättre skatteregler för säljare som använde bil i tjänsten. 1994 infördes jämkning av bilförmånsvärdet med 30 respektive 50 procent för dem som körde mer än 3 000 respektive 4 000 mil i tjänsten per år.
En reform som gav medlemmarna skattelättnader på cirka 20 miljoner kronor årligen.

1995

FSH bytte namn till Säljarnas Riksförbund.

1996

Förbundets upprop i Säljaren och kvällspressen om att avdraget för dem som använde egen bil i tjänsten skulle höjas från 13 kronor till minst 15 kronor per mil, och för körsträckor över 1 000 mil per år till 25 kronor, skrevs på av drygt 2 300 personer. 

1997

Ett nytt skattesystem trädde i kraft som innebar nedsättning av bilförmånsvärdet med 25 procent för dem som körde mer än 3 000 mil per år i tjänsten. Från början skulle föraren stå för drivmedelskostnaderna för att sedan få betalt av arbetsgivaren för tjänstekörningen. Det lyckades förbundet förhindra och i stället infördes en regel som gjorde att arbetsgivarna även i fortsättningen kunde betala allt drivmedel och föraren sedan förmånsbeskattas för den privata delen.

2000

Förbundet fortsatte att arbeta med beskattningen av den egna bilen för att de som körde långt i tjänsten skulle få skattemässiga avdrag för sina faktiska kostnader: värdeminskning och kapital. Två statliga utredningar anammade detta genom att föreslå ett högre avdragsbelopp för dem som körde över 1 000 respektive 2 000 mil per år. Utredningarna lades dock i malpåse.

2004

Förbundet fick en egen inkomstförsäkring för den som blir arbetslös.

2007

Regeringen höjde den så kallade finansieringsavgiften till a-kassan mycket kraftigt. Det blev ett hårt slag mot Säljarnas liksom andra fackförbund. Tusentals medlemmar lämnade a-kassorna och även fackförbunden. Säljarnas förlorade över 1 000 medlemmar.

2008

Regionerna avskaffades och många lokala avdelningar slogs ihop för att bli starkare.

2009

Förbundet fyller 125 år. Medlemsantalet är cirka 6 500 i förbundets 17 avdelningar.

2011

Antalet avdelningar i förbundet har minskats ytterligare och är nu 14.

2013

Förbundet tar fram ett eget kollektivavtal för Säljare, Säljaravtalet.

Text Britt-Marie Walldén

Ordförande i Säljarnas efter sammanslagningen 1965:

Carl Christenson, 1965-1969
Elof Lindberg, 1969-1971
Sune Dahlin, 1971-1975
Iwan Engström, 1975-1983
Rolf Hammar, 1983-1990
Gösta Hansson, 1990-1995
Rolf Laurelli, 1995-2003
Kjell Hjelm, 2003-2007
Lennart Svahn, 2007-2015
Jörgen Lundin (tillförordnad), 2015
Jan Zetterström, 2016-