Semesterlön

Alla arbetande människor har rätt till semesterlön. Detta är lagstadgat oavsett ålder, erfarenhet och omfattning av arbetet. Det är helt enkelt så att varje människa skall få möjlighet till ledighet. Dock är reglerna för semesterlön olika beroende på ett antal olika faktorer som exempelvis anställningsform och omfattning av arbete.

Många människor finner dock att det är krångligt att på riktigt ta reda på vad som faktiskt gäller för semesterlön och känner därför att de inte riktigt vet om de får ut rätt semesterlön för det arbete de gör. Vi tror dock på att kunskap är makt och dessutom ger känslan av trygghet för alla som arbetar i någon omfattning idag. Därför har vi sammanställt allt du behöver veta vad gäller just semesterlön i en smidig informationsbank här nedan.

Genom att ta del av den kan man skapa sig en uppfattning om huruvida man har rätt semesterlön och avtal kring denna och dessutom kunskap om vad som gäller kring just ens eget yrke och den omfattning man arbetar i. Man kan dessutom få verktyg för att förändra sin situation och korrigera den med hjälp av den information man hittar här.

Sammalöneregeln

Vid beräkning enligt sammalöneregeln utgörs semesterlönen av fast lön och fasta lönetillägg på samma sätt som om arbetstagaren hade arbetat. Därtill kommer ett semestertillägg som för varje betald semesterdag är 1,82 % av vad veckolönen för veckoavlönade, och 0,43 % av månadslönen för månadsavlönade arbetstagare.

Semesterlönen ska utbetalas i samband med semester­ledigheten. För en arbetstagare som har rörliga lönedelar betalas därutöver semesterlön, beräknad på de rörliga lönedelarna, vilken utbetalas senast en månad efter semesterårets slut. Semesterlönen för de rörliga lönedelarna är
12 % av summan av dessa under semesteråret.

Emils semesterersättning inkluderades i lönen. Läs om hur vi hjälpte honom!

Tolvprocentsregeln

Tolvprocentsregeln är en regel som kan förvirra om man inte känner till den ordentligt. Här hittar du tydlig information om vad som gäller vid just denna regel.

Arbetsgivaren ska tillämpa denna regel då arbetstagaren

  • har lön som inte är bestämd per vecka eller månad
  • har lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst 10 procent av den sammanlagda lönen under semesteråret
  • har en sysselsättningsgrad som varierat under intjänandeåret
  • har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället
  • har varit frånvarande under intjänandeåret av skäl som inte är semester­grundande, om inte frånvaron pågått i samma omfattning under hela intjä­nandeåret och fortfarande pågår i samma omfattning vid semestertillfället.

Arbetsgivaren har alltid rätt att själv välja att tillämpa procentregeln för arbets­tagare som har fast lön varje månad. Har man däremot rörlig lön gäller regler som skiljer sig från detta.

Beträffande rörlig lön ska nämligen arbetsgivaren bedöma enligt vilken regel semes­terlönen ska beräknas i samband med att semestern läggs ut. Bedömningen av den rörliga lönedelens storlek får då göras med hänsyn till hur semesteråret har sett ut fram till semestertillfället.

Semesterlönegrundande frånvaro

Man kan under ett arbetsliv vara frånvarande från arbetet vid ett antal olika tillfällen. Huruvida denna frånvaro är semestergrundande eller ej beror dock på ett par olika faktorer. Här finner du tydlig information om vad som gäller vid frånvaro från arbetet.

Frånvaro från arbetet är semestergrundande vid

  • sjukdom, (Sjukledighet  är privilegierad  i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar.)
  • föräldraledighet
  • ledighet för smittbärare
  • viss studieledighet.
Semesterlönegrundande sjukfrånvaro

Alla människor kan någon gång bli sjuka – under lång eller kort tid. Vad som gäller vid sjukdom kan sammanfattas så här.

Frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada upphör att vara semester­ grundande när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i följd.

Semestergrundanden frånvaro vid föräldraledighet

Föräldraledigheten är en fantastisk tid i livet som ger en möjlighet att på riktigt knyta an till sitt barn och lära känna varandra. Ledigheten kan dock innebära en del justeringar när det kommer till semesterlön.

All ledighet då arbetstagare får tillfällig föräldrapenning, eller skulle haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen, blir semestergrun­dande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar.

Ladda ner vår guide Semester och ledighet

Sparade semesterdagar

En viss del av semestern kan sparas, men observera att det endast gäller betalda semesterdagar. Detta kan dock variera något beroende på vem ens arbetsgivare är.

Enligt Semesterlagen kan högst fem dagar sparas varje år. Den som enligt avtal har rätt till mer än 25 betalda semesterdagar kan dock, efter överenskommelse med arbetsgivaren, spara det antal som överstiger 25. Arbetsgivaren ska innehålla den semesterlön som belöper på de sparade semesterdagarna.

Sparad semester måste enligt huvudregeln tas ut inom fem år efter utgången av det semesterår då den sparades. Det är i allmänhet inte möjligt att undantas från denna regel.

Nyförvärvade semesterdagar får inte sparas under semesterår då arbetsta­garen tar ut semesterdagar som sparats från tidigare år. Det är dock inte nödvändigt att ta ut alla sparade dagar på en gång.

Arbetstagare som vill ta ut sparade dagar ska underrätta arbetsgivaren om detta i samband med att förläggningen av årets semester bestäms. Man bör helt enkelt avsätta skälig

Semesterlönen på sparade dagar beräknas på löneunderlaget för intjä­nandeåret omedelbart före det semesterår då den sparade ledigheten tas ut. Detta för att semesterlönen ska vara värde­- och standardsäker.

Semesterledighet vid deltid eller oregelbunden arbetstid Arbetstagare som arbetar deltid tjänar in 25 betalda semesterdagar förutsatt att anställningen varar hela intjänandeåret. Antalet semesterdagar styrs av anställ­ningstiden och inte av sysselsättningsgraden eller arbetstidens förläggning.

Varför semesterlön är bra

Sammanhängande ledighet skall helt enkelt vara en möjlighet för alla som arbetar i någon omfattning idag. Det är ju trots allt så att man behöver möjlighet att ladda batterierna för att man skall kunna arbeta på ett effektivt och lustfyllt sätt när man befinner sig på jobbet.

Genom att ta del av vilka regler som gäller för semesterlön ger man sig själv möjligheten att se till att man har rätt semesterlön och därmed bra möjligheter till att få en ledighet när man behöver den. Har man frågor är man självklart välkommen att läsa mer hos oss på Säljarnas eller kontakta oss direkt via telefon eller hemsidan.