Semester

Semester

Alla arbetstagare har enligt Semesterlagen rätt till 25 dagars semester. Säljare kan ofta förhandla sig till ytterligare några semesterdagar om de själva kan bestämma sin arbetstid och inte har någon övertidsersättning. Semesterår och intjänandeår Semesterlagen skiljer mellan semesterår och intjänandeår. Semesterår är den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten tas ut. Semesteråret löper från 1 april ena året till 31 mars följande år. Intjänandeåret är året närmast före semesteråret, med andra ord det år då rätten till semesterlön har tjänats in.

Obetald ledighet

Semesterlagen skiljer också mellan rätten till semesterledighet och semes­terlön. Den anställde har alltid rätt till ledighet under semesteråret, men rätt till semesterlön under ledigheten har endast den som tjänat in semesterlönen under intjänandeåret. Arbetstagaren har rätt att avstå från obetald semesterledighet.

Emils semesterersättning inkluderades i lönen. Läs om hur vi hjälpte honom!

Semesterledigheten

Varje arbetstagare är alltså berättigad till 25 semesterdagar varje semesterår. Säljare har ofta rätt till längre semester, se "Semester enligt kollektivavtal". Lördagar och söndagar räknas inte som semesterdagar. Med söndag jämställs helgdag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Den som börjar en ny anställning efter den 31 augusti har endast rätt till 5 dagars obetald semesterledighet under resterande semesterår. En nyanställd kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om så kallad förskottssemester. Slutar han på egen begäran inom fem år har arbetsgivaren då rätt att återkräva förskottssemestern.

Semesterns förläggning

Semesterlagens huvudregel är att semestern ska förläggas så att arbetstagaren erhåller en sammanhängande ledighet på fyra veckor under juni–augusti. Överenskommelse kan träffas om avvikelse från huvudregeln. I företag som är bundna av kollektivavtal ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandling om huvudsemesterns förläggning. Arbetsgivaren är skyldig att vara ute i så god tid att arbetstagaren kan påverka beslutsfattandet. I företag som inte är bundna av kollektivavtal ska arbetsgivaren samråda med de anställda om semesterns förläggning. Arbetstagarorganisationer som inte slutit något kollektivavtal kan själva påkalla förhandling med arbetsgivaren i dessa fall.

Om förhandlingarna eller samrådet inte leder till någon överenskommelse beslutar arbetsgivaren ensidigt semesterns förläggning. Arbetsgivaren är då skyldig att underrätta berörda anställda två månader innan semesterledigheten börjar. Detsamma gäller om överenskommelsen träffas med annan organisation än den som företräder arbetstagaren eller när arbetstagaren är oorganiserad.

Ladda ner vår guide Semester och ledighet

Semesterledighet för korttidsanställda

Korttidsanställda har samma rätt till semesterledighet och semesterlön som övriga arbetstagare. Om anställningen avses pågå högst tre månader, och inte varar längre tid, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. Arbetstagaren har då rätt till semester­ ersättning.