Semesterlön

Sammalöneregeln

Vid beräkning enligt sammalöneregeln  utgörs semesterlönen av fast lön och fasta lönetillägg på samma sätt som om arbetstagaren hade arbetat. Därtill kommer ett semestertillägg som för varje betald semesterdag är 1,82 % av vad veckolönen för veckoavlönade, och 0,43 % av månadslönen för månadsavlönade.

Semesterlönen ska utbetalas i samband med semester­ledigheten. För en arbetstagare som har rörliga lönedelar betalas därutöver semesterlön, beräknad på de rörliga lönedelarna, vilken utbetalas senast en månad efter semesterårets slut. Semesterlönen för de rörliga lönedelarna är
12 % av summan av dessa under semesteråret.

Tolvprocentsregeln

Arbetsgivaren ska tillämpa denna regel då arbetstagaren

  • har lön som inte är bestämd per vecka eller månad
  • har lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst 10 procent av den sammanlagda lönen under semesteråret

Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på!

  • har en sysselsättningsgrad som varierat under intjänandeåret
  • har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället
  • har varit frånvarande under intjänandeåret av skäl som inte är semester­grundande, om inte frånvaron pågått i samma omfattning under hela intjä­nandeåret och fortfarande pågår i samma omfattning vid semestertillfället.

Arbetsgivaren har alltid rätt att själv välja att tillämpa procentregeln för arbets­tagare som har fast lön.

Beträffande rörlig lön ska arbetsgivaren bedöma enligt vilken regel semes­terlönen ska beräknas i samband med att semestern läggs ut. Bedömningen av den rörliga lönedelens storlek får då göras med hänsyn till hur semesteråret har sett ut fram till semestertillfället.

Semesterlönegrundande frånvaro

Frånvaro från arbetet är semestergrundande vid

  • sjukdom, (Sjukledighet  är privilegierad  i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar.)
  • föräldraledighet
  • ledighet för smittbärare
  • viss studieledighet.

Ladda ner vår guide Semester och ledighet

Semesterlönegrundande sjukfrånvaro

Frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada upphör att vara semester­ grundande när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i följd.

Semestergrundanden frånvaro vid föräldraledighet

All ledighet då arbetstagare får tillfällig föräldrapenning, eller skulle haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen, blir semestergrun­dande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar.

Sparade semesterdagar

En viss del av semestern kan sparas, men observera att det endast gäller betalda semesterdagar.

Enligt Semesterlagen kan högst fem dagar sparas varje år. Den som enligt avtal har rätt till mer än 25 betalda semesterdagar kan dock, efter överenskommelse med arbetsgivaren, spara det antal som överstiger 25. Arbetsgivaren ska innehålla den semesterlön som belöper på de sparade semesterdagarna.

Sparad semester måste enligt huvudregeln tas ut inom fem år efter utgången av det semesterår då den sparades.

Nyförvärvade semesterdagar får inte sparas under semesterår då arbetsta­garen tar ut semesterdagar som sparats från tidigare år. Det är inte nödvändigt att ta ut alla sparade dagar på en gång.

Arbetstagare som vill ta ut sparade dagar ska underrätta arbetsgivaren om detta i samband med att förläggningen av årets semester bestäms.

Semesterlönen på sparade dagar beräknas på löneunderlaget för intjä­nandeåret omedelbart före det semesterår då den sparade ledigheten tas ut. Detta för att semesterlönen ska vara värde­- och standardsäker.

Semesterledighet vid deltid eller oregelbunden arbetstid Arbetstagare som arbetar deltid tjänar in 25 betalda semesterdagar förutsatt att anställningen varar hela intjänandeåret. Antalet semesterdagar styrs av anställ­ningstiden och inte av sysselsättningsgraden eller arbetstidens förläggning.