Löneformer

Fast och rörlig lön

När det gäller lönen för mödan, ingår inte enbart lönen, utan även andra löneförmåner, så kallade sidoförmåner.

Individuell lönesättning

För så gott som alla tjänstemän i det privata näringslivet gäller individuell löne­sättning. Lönen bestäms i första hand av de arbetsuppgifter som utförs och sättet de sköts på. Annat som har betydelse vid lönesättningen är erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper.
Kom ihåg att lönestatistik bara ger en indikation på det genomsnittliga löneläget.

Rörlig lön

De flesta av medlemmarna i Säljarnas har rörlig lön i någon form. Det kan vara alltifrån 90 procent fast lön till helt och hållet rörlig lön, alltså bara baserad på provision och liknande.

Glöm inte att redan i anställningsavtalet  reglera hur ersättningen för deltagande i mässor, konferenser och liknande ska utgå; om det ska anses inbakat i lönen/provisionen eller speciellt öronmärkta pengar. Fördelarna med det sistnämnda är många.

Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på!

Som utgångspunkt för ”löneläget” för en tjänst (observera inte personen) används ofta befattningsnomenklaturen för klassificering av tjänsten. Det är oftast den som lönestatistiken bygger på, men det är alltså inte dig och din speciella förmåga det handlar om då utan just bara tjänsten som sådan.

En säljare ska alltså inte bara sälja produkter utan också sälja sig själv vid löneförhandling, inte bara kunna framhäva produktens unika egenskaper utan också sina egna vid ”lönesättningen”.

Principen är: Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönerna ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning och den enskilde tjänstemannens sätt att uppfylla dessa krav. Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad och med tjänstemannens prestation och duglighet.

Generell lönepott

I samband med löneavtal nämns ofta olika former av ”potter”. En pott bildas, ur vilken samtliga inom ett avtalsområde ska ha samma lönehöjning, exempelvis 2 procent på lönesumman.

Allmän pott

Det innebär att en allmän pott skapas för individuell fördelning. Denna fördelning ska ske mellan samtliga inom respektive avtalsområde. Det händer att alla får samma procentuella påslag. Vanligare är dock att påslagen differentieras.

Fast lön

Fast lön kan också heta grundlön, baslön och garanterad lön. Den är alltså given i storlek på förhand.

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

Garantiprovision

Förutom fast lön eller grundlön förekommer som nedan anges, ofta någon typ av rörlig lön.
I löneavtal finns ofta en lönekomponent kallad garantiprovision. Denna garantiprovision brukar ligga på en nivå som understiger den beräknade totallönen per månad (summan av fast lön och till exempel provision) men väsentligt över grundlönen. Ofta cirka 75 procent av beräknad totallön.

Löneläget

Information om löneläget och befattningsskikt hittar du här, alternativt på Statistiska Centralbyråns hemsida, http://www.scb.se/ssyk

Rörlig lön

När det gäller rörlig lön finns en mängd olika begrepp att särskilja.

a conto lön – förskottsbelopp i avvaktan på slutavräkning
Bonus – ett formellt uträknat belopp utanför centrala uppgörelser
Gratifikation – en klumpsumma
Premielön – en fast del jämte en rörlig del, den rörliga lönen vanligen 10–15 procent av överenskommen lön
Provision – en förutbestämd ersättning för en viss prestation i säljandet, per försåld enhet eller krona
Resultatlön – sammanfattande begrepp för fast lön jämte rörlig del
Resultatpremie – en rörlig del utöver ordinarie lön med frekvent utbetalning
Tantiem – en rörlig del utöver ordinarie lön med årlig utbetalning; vanlig för chefer. Ofta baserad på företagets hela omsättning eller vinst.
Vinstandel – en speciell sorts lön utöver den ordinarie lön som antingen
utbetalas årligen eller innestår några år före utbetalning.