MBL och förhandlingsrätt lagen

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och därvid ej är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet utföres skall i sådant fall anses som arbetsgivare.

2 § Arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som
har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantages från lagens
tillämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och inriktning.

Lär dig mer i Säljarens guide till a-kassa och fackförbund

3 § Innehåller lag eller med stöd av lag meddelad författning särskild föreskrift som avviker från denna lag, gäller den föreskriften.
4 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet enligt denna lag upphävs eller
inskränks. Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14 och 19 §§, 20 § första stycket, 21, 22 och
28 §§, 29 § tredje meningen, 33-40 §§, 43 § andra stycket samt 64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära
att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av rådets direktiv 75/129/EEG av
den 17 februari 1975, 77/187/EEG av den 14 februari 1977 och 92/56/EEG av den 24 juni 1992.
I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än som anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§
eller ett längre gående skadeståndsansvar än som följer av denna lag. Lag (2005:392).
5 § Vad i denna lag föreskrivs innebär inte rätt till insyn för en part i sådana förhållanden hos motparten, som
har betydelse för en förestående eller redan utbruten arbetskonflikt, eller rätt till inflytande över motpartens
beslut rörande sådan konflikt.
Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34, 35, 38 och 39 §§ skall tillämpas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Lag
(1994:1686).
6 § Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall
tillvarataga arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Med arbetsgivarorganisation avses
motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.
Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal
förhandling med arbetsgivare. Med central arbetstagarorganisation avses förbund eller därmed jämförlig
sammanslutning av arbetstagare.
Bestämmelser som avser arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation gäller i tillämpliga delar
sammanslutning av flera sådana organisationer. Vad som sägs om medlem i organisation gäller i sådant fall
de anslutna organisationerna och deras medlemmar.
Föreningsrätt
7 § Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller
arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.
8 § Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivareller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin
föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att
icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot
annan skall uppfyllas.
Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla sådan kränkning av föreningsrätten som
innebär intrång i dess verksamhet. Finns både lokal och central organisation, gäller vad som nu har sagts den
centrala organisationen.
Sker kränkning av föreningsrätten genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom
bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Utfärdad:
1976-06-10
Senast ändrad:
2011-11-17

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

Rättelseblad:
Rättelseblad 2007:1095 har iakttagits.
Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:1033
SFS 1976:5802012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 2/10
9 § Det åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation att söka hindra, att medlem vidtager åtgärd som
kränker föreningsrätten, Har medlem vidtagit sådan åtgärd, är organisationen skyldig att söka förmå honom att
upphöra därmed.
Förhandlingsrätt
10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan
arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.
Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen även i förhållande till organisation
som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till arbetstagarorganisationen.
11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla
med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas
innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare
som tillhör organisationen.
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har fullgjort sin
förhandlingsskyldighet enligt första stycket.
12 § När arbetstagarorganisation som avses i 11 § påkallar det, skall arbetsgivare även i annat fall än där
anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör medlem i
organisationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och verkställa beslutet innan han
har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
13 § Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren
skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ med den organisationen.
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 §
med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en
sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som omfattas av 6 b § lagen
(1982:80) om anställningsskydd. Detta gäller dock inte om arbetsgivaren endast tillfälligt inte är bunden av
något kollektivavtal. Lag (1994:1686).
14 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 §§ fullgöras i första hand
genom förhandling med denna.
Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, skall arbetsgivaren på begäran förhandla även med
central arbetstagarorganisation.
15 § En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud inställa sig vid
förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som
förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.
En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god
tid skriftligen underrätta motparten om
1. skälen till de planerade uppsägningarna,
2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,
3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och
5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid
uppsägning.
Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen
enligt 2 a § första och andra styckena lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Lag
(2007:402).
16 § Part som vill förhandla skall göra framställning hos motparten om förhandling. Om motparten begär det,
skall framställningen vara skriftlig och ange den fråga om vilken förhandling påkallas.
I annat fall än som avses i 11-13 §§ skall, om parterna ej enas om annat, sammanträde för förhandling
hållas inom två veckor efter det att motparten har fått del av förhandlingsframställning, när motparten är enskild
arbetsgivare eller lokal arbetstagarorganisation, och annars inom tre veckor efter det att framställningen har
kommit motparten till handa. Det ankommer i övrigt på parterna att bestämma tid och plats för
förhandlingssammanträde.
Förhandling skall bedrivas skyndsamt. Om part begär det, skall föras protokoll som justeras av båda parter.
Enas parterna ej om annat, skall förhandling anses avslutad, när part som har fullgjort sin
förhandlingsskyldighet har givit motparten skriftligt besked om att han frånträder förhandligen.2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 3/10
17 § Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation vid förhandling får ej vägras skälig ledighet för
att deltaga i förhandlingen.
Rätt till information
18 § Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla den tillgänglig för motparten, om denne
begär det.
19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av
kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om
riktlinjerna för personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att
granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som
organisationen behöver för att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till
arbetsgivaren.
Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång, skall arbetsgivaren på begäran förse
arbetstagarorganisationen med avskrift av handling och biträda organisationen med utredning, som den
behöver för nyss angivet ändamål.
19 a § En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls skall fortlöpande hålla
arbetstagarorganisationer som har medlemmar som är arbetstagare hos arbetsgivaren underrättade om hur
verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. Lag
(2005:392).
19 b § Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation för att ta emot information enligt 19 a § får
inte vägras skälig ledighet för att ta emot informationen. Lag (2005:392).
20 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall informationsskyldigheten enligt 19 § fullgöras mot denna. Vid
förhandling enligt 14 § andra stycket skall skyldigheten fullgöras även mot central arbetstagarorganisation, i
den mån informationen är av betydelse för förhandlingsfrågan.
Informationsskyldigheten enligt 19 a § skall fullgöras mot lokal arbetstagarorganisation om sådan finns. Lag
(2005:392).
21 § Part som skall lämna information har rätt till förhandling med motparten om tystnadsplikt rörande den
information som skall lämnas. Om förhandlingen avser information enligt 19 §, äger 14 § motsvarande
tillämpning.
Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, kan parten väcka talan vid domstol om tystnadsplikt.
Sådan talan skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen skall förordna om
tystnadsplikt, i den mån det kan antagas att det annars skulle föreligga risk för väsentlig skada för part eller
annan.
Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han föreskrifterna i första och andra styckena,
gäller till dess frågan har blivit slutligt avgjord den tystnadsplikt som han kräver. Är kravet obefogat och har
parten insett eller bort inse detta, föreligger dock ej tystnadsplikt. Lag (1977:532).
22 § Den som med tystnadsplikt har mottagit information för lokal eller central arbetstagarorganisations
räkning får utan hinder av tystnadsplikten föra informationen vidare till ledamot i styrelsen för organisationen. I
sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten.
Kollektivavtal
23 § Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och
arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har upptagits i justerat protokoll eller när förslag till avtal och
godkännande därav har upptagits i skilda skrifter.
24 § Avser kollektivavtal arbetstagares hyresförhållande, har avtalet i den delen verkan som kollektivavtal
endast i den mån det är fråga om partsställning och innehåll är sådant som anges i 12 kap. 67 § jordabalken.
25 § Avtal saknar verkan som kollektivavtal i den mån det har annat innehåll än sådant som avses i 23 och 24
§§.
25 a § Ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på den grunden att det tillkommit efter en stridsåtgärd
är trots detta giltigt här i landet, om stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag. Lag (1991:681).
26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt
tillämpningsområde även medlem i organistionen. Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 4/10
organisationen före eller efter avtalets tillkomst, dock ej i den mån han redan är bunden av annat kollektivavtal.
Utträder medlem ur organisation som har slutit kollektivavtal, upphör han ej därmed att vara bunden av
avtalet.
27 § Arbetsgivare och arbetstagre som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa
överenskommelse som strider mot avtalet.
28 § När ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare som är bunden
av ett kollektivavtal till en ny arbetsgivare, genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § i lagen (1982:80)
om anställningsskydd, gäller avtalet i tillämpliga delar för den nya arbetsgivaren. Detta gäller dock inte om den
nya arbetsgivaren redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som
följer med.
I det fall som avses i första stycket får arbetstagarparten säga upp avtalet inom trettio dagar efter det att den
har underrättats om övergången. Görs uppsägning inom denna tid, upphör avtalet att gälla vid övergången
eller, om uppsägningen görs efter övergången, vid tidpunkten för uppsägningen. Kollektivavtalet gäller inte
heller för den nya arbetsgivaren, om den tidigare arbetsgivaren säger upp avtalet före övergången. Görs en
sådan uppsägning senare än sextio dagar före övergången, gäller dock avtalet för den nya arbetsgivaren till
dess sextio dagar har förflutit från uppsägningen.
När arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare enligt 6 b
§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från övergången
tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren skall
tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor. Detta gäller dock
inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller sedan ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för de
övertagna arbetstagarna.
Om två eller flera arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer slås samman, skall kollektivavtal som gäller för
organisation som upplöses, gälla för den sammanslagna organisationen som om avtalet hade slutits av
denna. Lag (1994:1686).
29 § Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och kräves uppsägning för att
avtalet skall upphöra att gälla, får part för egen del säga upp avtalet hos en eller flera parter på andra sidan. Har
sådan uppsägning skett till viss tid, får annan part säga upp avtalet till samma tidpunkt. Dennes uppsägning
skall dock göras inom tre veckor efter det att uppsägningen annars skulle ha skett eller, om den avtalade
uppsägningstiden understiger sex veckor, inom hälften av uppsägningstiden.
30 § Uppsägning av kollektivavtal skall ske skriftligen.
Har meddelande om uppsägning avsänts under motpartens senast kända adress så tidigt att det hade bort
komma denne till handa innan uppsägning senast skulle ha skett, skall uppsägning anses ha ägt rum i tid
även om meddelandet icke kommer fram eller kommer fram för sent.
31 § Har arbetsgivare, arbetstagare eller organisation som är bunden av kollektivavtal grovt brutit mot sådant
avtal eller mot denna lag och har förfarandet väsentlig betydelse för avtalsförhållandet i dess helhet, får
domstol på yrkande av motpart förklara att kollektivavtal som binder parterna icke längre skall gälla mellan
dem.
Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och har förklaring enligt första
stycket gjorts för endast vissa av dem, får annan part inom tre veckor därefter med omedelbar verkan säga upp
samma avtal för egen del.
Finner domstol att visst förfarande strider mot kollektivavtal eller mot denna lag, får domstolen på yrkande
befria arbetsgivare, arbetstagare eller organisation från förpliktelse enligt kollektivavtal eller enligt lagen, i den
mån det med hänsyn till det otillåtna förfarandet icke skäligen kan krävas att förpliktelsen fullgöres. Lag
(1977:532).
31 a § Är en arbetsgivare bunden av ett kollektivavtal som denna lag inte är direkt tillämplig på och träffar han
därefter ett kollektivavtal enligt bestämmelserna i 23--24 §§ skall i de delar avtalen är oförenliga det senare
avtalet gälla. Lag (1991:681).
Medbestämmanderätt genom kollektivavtal
32 § Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor bör, om
arbetstagarparten begär det, även träffas kollektivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som
avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och
verksamhetens bedrivande i övrigt.
I kollektivavtal om medbestämmanderätt kan parterna, med beaktande av vad som föreskrives i 3 §,
bestämma att beslut, som annars skulle fattas av arbetsgivaren, skall fattas av företrädare för arbetstagarna
eller av särskilt inrättat partssammansatt organ. Lag (1977:529).2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 5/10
Bestämmanderätt om tvist om tolkning av avtal
33 § Innehåller kollektivavtal föreskrifter om medbestämmanderätt för arbetstagarna i fråga som avses i 32 §
och uppkommer tvist om tillämpning i visst fall av sådan föreskrift eller av beslut som har fattats med stöd
därav, gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats. Detsamma gäller tvist om
kollektivavtal rörande påföljd för arbetstagare som har begått avtalsbrott. Vad som nu har sagts ger dock ej
arbetstagarparten rätt att verkställa beslut på arbetsgivarens vägnar.
Intager två eller flera arbetstagarparter oförenliga ståndpunkter i sådan tvist som avses i första stycket, får
arbetsgivaren ej fatta eller verkställa beslut som beröres av tvisten förrän denna har slutligt prövats.
Arbetsgivaren behöver ej iakttaga vad som föreskrives i första och andra styckena, om synnerliga skäl
föreligger eller om arbetstagarparts mening är oriktig och parten har insett eller bort inse detta. Lag (1977:529).
34 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal,
tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt
prövats.
Föreligger enligt arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot att omtvistat arbete uppskjutes, får han utan
hinder av första stycket kräva att arbetet utföres enligt hans mening i tvisten. Arbetstagaren är då skyldig att
utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej, om arbetsgivarens mening i tvisten är oriktig och
arbetsgivaren har insett eller bort inse detta eller om arbetet innebär fara för liv eller hälsa eller därmed
jämförligt hinder möter.
Blir arbetet utfört enligt andra stycket, skall arbetsgivaren omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten
icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid domstol. Lag (1977:532).
35 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal,
rättstvist om lön eller annan ersättning till medlem i organisationen, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart
påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid domstol.
Underlåter arbetsgivaren att påkalla förhandling eller väcka talan, är han såvitt avser det omtvistade beloppet
skyldig att utge ersättning enligt arbetstagarorganisationens mening, om kravet ej är oskäligt. Lag (1977:532).
36 § Arbetstagarpartens rätt enligt 33-35 §§ tillkommer den avtalsslutande arbetstagarorganisationen och
utövas av lokal arbetstagarorganisation, om sådan finns. Har central förhandling påkallats, utövas rätten av den
centrala arbetstagarorganisationen.
37 § Skall enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling enligt 34 § tredje stycket eller 35 § äga rum både lokalt och
centralt, skall central förhandling påkallas inom tio dagar efter det att den lokala förhandlingen har avslutats.
Talan vid domstol skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Lag (1977:532).
Facklig vetorätt i vissa fall
38 § Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet
utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med
den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete.
Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som
arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.
Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det
inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av
arbetskraft. Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som
har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren
dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut.
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan
förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra stycket, är
arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldigheten har
fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om förhandling enligt första och andra styckena skall
14 § tillämpas.
Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på begäran av
arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som organisationen behöver för
att kunna ta ställning i frågan. Lag (1994:1686).
39 § Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbetstagarorganisationen eller, om en
sådan inte finns, den arbetstagarorganisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta
åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt
strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller
verkställas av arbetsgivaren.
Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 6/10
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får en förklaring enligt första stycket göras
endast om den grundar sig på omständligheter som anges i- 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om offentlig
upphandling,
- 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster,
- 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem, eller
- 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Lag (2011:1033).
40 § Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar fog för sin ståndpunkt. Förbud
inträder inte heller, om arbetstagarorganisationen vid sådan upphandling som avses i 39 § andra stycket har
grundat sin förklaring på andra omständigheter än som anges i- 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling,
- 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster,
- 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, eller
- 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den fråga som förhandlingen avser, ska
39 § inte tillämpas. Lag (2011:1033).
Fredsplikt
41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse
(lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en
organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en
bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist
huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,
2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att gälla, eller
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga.
Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en
arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen
fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är
inte olovlig. Lag (1993:1498).
41 a § En arbetsgivare får inte såsom stridsåtgärd eller som ett led i en stridsåtgärd hålla inne lön eller någon
annan ersättning för utfört arbete som har förfallit till betalning. Arbetsgivaren får inte heller hålla inne lön eller
någon annan ersättning för utfört arbete, som har förfallit till betalning, med anledning av att arbetstagarna
deltar i en strejk eller någon annan stridsåtgärd.
Sådana åtgärder som avses i första stycket är att anse som olovliga stridsåtgärder. Lag (1993:1498).
41 b § En arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål att kollektivavtal skall
träffas med ett företag som inte har några arbetstagare eller där bara företagaren eller företagarens
familjemedlemmar är arbetstagare och ensamma ägare. Detsamma gäller när en stridsåtgärd har till
ändamål att stödja någon som vill träffa kollektivavtal med ett sådant företag. Vad som nu sagts hindrar inte en
arbetstagare från att delta i en anställningsblockad som riktar sig mot ett sådant företag och som har beslutats
i behörig ordning av en arbetstagarorganisation.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket är att anse som olovliga. Förändringar i
anställnings- eller ägarförhållanden som har inträffat sedan en stridsåtgärd har varslats eller inletts skall inte
beaktas vid bedömningen av om en stridsåtgärd är att anse som olovlig enligt första stycket. Lag (2000:166).
41 c § En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är
olovlig. Lag (2010:229).
42 § En arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något annat sätt föranleda en olovlig
stridsåtgärd. En sådan organisation får inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid en
olovlig stridsåtgärd.
En organisation som själv är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att, om en olovlig stridsåtgärd av en2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 7/10
medlem förestår eller pågår, försöka hindra åtgärden eller verka för att den upphör.
Om någon har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen annan delta i den. Lag (2010:229).
42 a § Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en organisation vidtar åtgärder med
anledning av arbetsförhållanden som denna lag inte är direkt tillämplig på.
Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas mot en arbetsgivare som utstationerar
arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Lag (2010:229).
43 § Har olovlig stridsåtgärd vidtagits av arbetstagare som är bundna av kollektivavtal, åligger det arbetsgivaren
och berörd arbetstagarorganistion att omedelbart taga upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och
att gemensamt verka för dess upphörande.
Första stycket gäller lokal arbetstagarorganisation, om sådan finns.
44 § Har vid förhandling om kollektivavtal part begärt, att i avtalet eller i särskilt avtal skall regleras fråga som
avses i 32 §, men blir frågan ej uttryckligt reglerad när kollektivavtal träffas mellan parterna, skall den icke till
följd av det träffade avtalet anses omfattad av fredsplikt enligt 41 § vid senare förhandling om frågans reglering i
särskilt avtal.
Varsel
45 § När en arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller arbetstagarorganisation avser att vidta en stridsåtgärd
eller att utvidga en pågående stridsåtgärd, skall den skriftligen varsla motparten och Medlingsinstitutet minst
sju arbetsdagar i förväg. Som arbetsdag räknas varje dag utom lördag, söndag, annan allmän helgdag,
midsommarafton, julafton och nyårsafton. Tidsfristen skall räknas från samma tidpunkt på dagen som den då
stridsåtgärden skall inledas.
Omfattar en stridsåtgärd från arbetsgivarsidan även arbetstagare som inte är medlemmar i berörd
arbetstagarorganisation, bör de varslas genom allmänt synliga anslag på arbetsplatsen eller på annat lämpligt
sätt.
Varselskyldigheten gäller inte om det finns giltigt hinder mot att varsla. Skyldighet att varsla finns inte i fråga
om stridsåtgärd som avses i 41 § tredje stycket.
Varsel enligt första och andra styckena skall innehålla uppgift om anledningen till stridsåtgärden och om
stridsåtgärdens omfattning. Lag (2000:163).
Medling
46 § För medling i arbetstvister mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och å andra
sidan arbetstagare eller arbetstagarorganisation finns Medlingsinstitutet. Institutet skall verka för en väl
fungerande lönebildning. Lag (2000:163).
47 § Medlingsinstitutet skall genom överläggningar med parter eller på annat sätt informera sig om kommande
eller pågående avtalsförhandlingar.
Institutet skall också ge råd och upplysningar till parterna på arbetsmarknaden om förhandlingar och
kollektivavtal.
En part som träffat kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor skall på begäran ge in en kopia av
avtalet till Medlingsinstitutet. Lag (2000:163).
47 a § Efter samtycke från parter som förhandlar om kollektivavtal kan Medlingsinstitutet utse en eller flera
förhandlingsledare eller medlare. Lag (2000:163).
47 b § Om Medlingsinstitutet bedömer att det i en tvist finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan
har påbörjats, får institutet även utan samtycke från parterna utse en eller flera medlare för att medla i tvisten.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
Parter som är ense om att de är bundna av ett avtal om förhandlingsordning som innehåller tidsplaner för
förhandlingar, tidsramar och regler för tillsättning av medlare, regler om medlarens befogenheter och regler
om uppsägning av avtalet kan anmäla avtalet till Medlingsinstitutet för registrering. När avtalet har registrerats,
får under dess giltighetstid medlare inte utses utan samtycke från parterna. Lag (2000:163).
48 § En medlare som utsetts av Medlingsinstitutet skall försöka få till stånd en överenskommelse mellan
parterna. Medlaren skall för det ändamålet kalla parterna till förhandling eller vidta annan lämplig åtgärd. För att
främja en god lösning av tvisten, kan medlaren lägga fram egna förslag till överenskommelse.
Medlaren skall också verka för att en part uppskjuter eller inställer en stridsåtgärd. Lag (2000:163).
49 § Om det främjar en god lösning av tvisten, får Medlingsinstitutet på medlarens begäran besluta att en part
skall skjuta upp varslade stridsåtgärder under en sammanhängande tid av högst 14 dagar för varje
stridsåtgärd eller utvidgning av en stridsåtgärd. Ett sådant beslut får meddelas endast en gång för varje2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 8/10
medlingsuppdrag. Tidsfristen skall räknas från den dag då åtgärden enligt varselmeddelandet skall påbörjas
eller utvidgas. Beslutet skall om möjligt föregås av samråd med parterna.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas. Lag (2000:163).
50 § En parts skyldighet enligt 18 § att vid förhandling hålla skriftlig handling tillgänglig för motparten gäller
även i förhållande till en medlare som medverkar vid förhandlingen. Lag (2000:163).
51 § En medlare kan föreslå parterna att låta en tvist avgöras genom skiljeförfarande.
Medlingsinstitutet kan medverka vid utseende av skiljemän.
Om stridsåtgärder har påbörjats, kan Medlingsinstitutet uppmana parterna att låta tvisten avgöras genom
skiljeförfarande.
En medlare får inte åta sig skiljemannauppdrag i arbetstvist, om inte Medlingsinstitutet i särskilt fall medger
det. Lag (2000:163).
52 § Om en part har kallats till en överläggning enligt 47 § första stycket och inte infinner sig, kan
Medlingsinstitutet förelägga parten vid vite att komma till en överläggning.
Om en part, som enligt 10 § är förhandlingsskyldig, har kallats till en förhandling inför medlare men inte
infinner sig eller om parten på annat sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 § första stycket, kan
Medlingsinstitutet på begäran av medlaren förelägga parten vid vite att fullgöra sin förhandlingsskyldighet.
Medlingsinstitutets beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.
Talan om utdömande av vite förs av Medlingsinstitutet vid Arbetsdomstolen. I mål om utdömande av vite får
Arbetsdomstolen bedöma även vitets lämplighet. Lag (2000:163).
53 § Om en part underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 47 § tredje stycket att ge in en kopia av ett
kollektivavtal, kan Medlingsinstitutet förelägga parten vid vite att ge in kopian.
Medlingsinstitutets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
Talan om utdömande av vite förs av Medlingsinstitutet vid Arbetsdomstolen. I mål om utdömande av vite får
Arbetsdomstolen bedöma även vitets lämplighet. Lag (2000:163).
Skadestånd och andra påföljder
54 § Arbetsgivare, arbetstagare och organistion som bryter mot denna lag eller mot kollektivavtal skall ersätta
uppkommen skada, om ej annat följer av vad nedan sägs.
55 § Vid bedömande om och i vad mån skada har uppkommit för någon skall hänsyn tagas även till dennes
intresse av att lagens eller kollektivavtalets bestämmelser iakttages och till övriga omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse.
56 § Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot tystnadsplikt som avses i denna lag eller utnyttjar han
obehörigen vad han under sådan tystnadsplikt har fått kännedom om, skall han ersätta uppkommen skada.
Om någon som företräder arbetsgivare eller organisation gör sig skyldig till handling som avses i första
stycket, svarar arbetsgivaren eller organisationen för skadan.
I fall som avses i denna paragraf skall ej följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
57 § Arbetstagarorganisation skall ersätta uppkommen skada, om den i tvist som avses i 33 eller 34 § har
föranlett eller godkänt felaktig tillämpning av avtal eller av denna lag och organisationen har saknat fog för sin
ståndpunkt i tvisten. Detsamma gäller om organisationen har saknat fog för förklaring enligt 39 §.
Arbetstagarorganisation svarar vidare för skada, som tillfogas arbetsgivaren genom att företrädare för
organisationen i förhållande till honom missbrukar sin ställning som ledamot i särskilt genom avtal inrättat
beslutsorgan eller i sådan ställning förfar grovt vårdslöst. Lag (1994:1686).
58 § Har arbetsgivare utan fog utkrävt arbete enligt 34 § andra stycket utan att sådana synnerliga skäl som där
avses har förelegat, skall han ersätta uppkommen skada.
59 § Har organisation, som är bunden av kollektivavtal, eller överordnad organisation anordnat eller föranlett
olovlig stridsåtgärd, kan skadestånd ej åläggas enskild arbetsgivare eller arbetstagare för att han har deltagit i
åtgärden.
Skadestånd kan icke åläggas arbetstagare, om han med sin organisations godkännande har vägrat att utföra
arbete som arbetsgivaren har krävt enligt 34 § andra stycket.
60 § Om det är skäligt kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.
Vid bedömande enligt första stycket av arbetstagares skadeståndsskyldighet för deltagande i olovlig
stridsåtgärd skall särskild hänsyn tas till omständigheter, som har framkommit vid överläggning enligt 43 §,
och verkningarna av överläggningen.
I mål om skadestånd för arbetstagares deltagande i en olovlig stridsåtgärd skall domstolen, om2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 9/10
arbetskonflikten ännu pågår och om domstolen finner den olovlig, så snart som möjligt ålägga arbetstagarna
att återgå till arbetet. Lag (1992:440).
61 § Är flera ansvariga för skada, skall skadeståndsskyldigheten fördelas mellan dem efter vad som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.
62 § Kan enligt denna lag skadestånd följa på åtgärd eller underlåtenhet av arbetstagare, får annan påföljd icke
åläggas arbetstagaren utan stöd i författning eller kollektivavtal. Detsamma gäller i fall när av 56 § andra stycket
eller 59 § följer, att arbetstagare icke kan åläggas skadestånd.
Är annan påföljd än skadestånd föreskriven i kollektivavtal, får den utan hinder av första stycket tillämpas även
på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i sådant
arbete som avses med avtalet.
Varselavgift
62 a § Den som underlåter att varsla Medlingsinstitutet enligt 45 § skall åläggas att betala en varselavgift till
staten. Varselavgiften skall bestämmas till lägst 30 000 kr och högst 100 000 kr. Om det finns särskilda skäl
kan varselavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt falla bort.
Den som vidtar en stridsåtgärd i strid mot Medlingsinstitutets beslut enligt 49 § att en varslad stridsåtgärd
skall skjutas upp skall åläggas att betala en förhöjd varselavgift om minst 300 000 kr och högst 1 000 000 kr till
staten. Om det finns särskilda skäl kan varselavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt falla bort.
Varselavgiften åläggs av tingsrätt på talan av Medlingsinstitutet. Talan skall väckas inom ett år från den dag
varsel skulle ha lämnats eller, när det gäller förhöjd varselavgift enligt andra stycket, den dag då stridsåtgärden
vidtogs. Försummas det får talan inte väckas. Lag (2000:163).
Tvisteförhandling och rättegång
63 § I mål, vari denna lag skall tillämpas, gäller lagen (1974:371) om rätttegången i arbetstvister.
I fråga om mål enligt 62 a § tillämpas för rättegången vad som är föreskrivet om tvistemål där förlikning om
saken inte är tillåten. Överklagande av tingsrättens avgörande sker till Arbetsdomstolen. I sådant fall tillämpas
lagen om rättegången i arbetstvister med beaktande av första meningen i detta stycke.
I fråga om mål om utdömande av vite enligt 52 § fjärde stycket och 53 § tredje stycket gäller vad som i 8 §
lagen (1985:206) om viten föreskrivs om allmän domstols handläggning av mål om vitets utdömande. Lag
(2000:163).
64 § Vill någon som har förhandlingsrätt enligt 10 § yrka skadestånd eller annan fullgörelse enligt denna lag
eller kollektivavtal, skall han påkalla förhandling inom fyra månader efter det att han har fått kännedom om den
omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att omständigheten har inträffat. Skall
enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling äga rum både lokalt och centralt, gäller vad som nu har sagts den
lokala förhandlingen. Central förhandling skall i sådant fall påkallas inom två månader efter det att den lokala
förhandlingen har avslutats.
Första stycket äger motsvarande tillämpning, när part som avses där vill vinna förklaring att rättshandling eller
avtalsbestämmelse är ogiltig av det skälet att den innebär kränkning av föreningsrätten.
Påkallar part ej förhandling inom föreskriven tid, förlorar han rätten till förhandling.
65 § Talan i fall som avses i 64 § skall väckas inom tre månader efter det att förhandling har avslutats. När
både lokal och central förhandling har ägt rum, räknas tiden från det att den centrala förhandlingen har
avslutats. Har mot förhandling förelegat hinder som ej har berott av käranden, räknas tiden från det att
förhandling senast skulle ha hållits.
66 § Har organisation ej iakttagit föreskriven tid för förhandling eller väckande av talan, får den som är eller har
varit medlem i organisationen och som beröres av tvisten väcka talan inom en månad efter det att tiden har löpt
ut. Skall enligt 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister talan föregås av förhandling men har
sådan ej ägt rum, gäller vad som nu har sagts i stället rätt att påkalla förhandling. Talan skall i sådant fall
väckas inom tid som anges i 65 §.
I tvist, vari arbetstagare ej kan företrädas av organisation, skall han väcka talan inom fyra månader efter det att
han fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att
omständigheten har inträffat.
67 § Talan om skadestånd eller annan fullgörelse med anledning av olovlig stridsåtgärd får ej i något fall
väckas senare än tre månader efter det att stridsåtgärden har avslutats.
68 § Väcker part ej talan inom föreskriven tid, förlorar han rätten till talan.
69 § Föreskrifterna i 33--35 och 39 §§ utgör inte hinder mot beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken. Lag2012-07-27 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.htm 10/10
(1994:1686).
70 § har upphävts genom lag (1980:238).
Övergångsregler
Övergångsbestämmelser
1984:817
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna i 60 § tillämpas när
skadeståndsskyldigheten har uppkommit efter ikraftträdandet. I annat fall tillämpas 60 § i dess äldre lydelse.
1992:440
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. I fråga om skadeståndsansvar som har uppkommit före ikraftträdandet
gäller 60 § i sin äldre lydelse.
1994:1686
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. En arbetsgivare är dock inte skyldig att förhandla eller underrätta
enligt de nya bestämmelserna i 13 § andra stycket och 15 § andra stycket, om det skulle innebära att
förhandling skulle ha inletts eller underrättelse skulle ha lämnats före ikraftträdandet.
2007:1095
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling är tillämplig.
Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan medgivande från Notisum AB är förbjudet enligt lag.
Dokumentens officiella pappersutgåvor äger alltid företräde eftersom Rättsnätet baseras på material från offentliga databaser
som kan innehålla felaktigheter.