Drivmedel

Förmån av fritt drivmedel

Huvudprincipen i bilförmånsreglerna är att förmånshavaren själv ska betala drivmedelskostnaderna för sin privata körning med förmånsbilen.

Om arbetsgivaren betalar drivmedlet för den privata körningen uppkommer en skattepliktig förmån vid sidan av bilförmånen, en drivmedelsförmån.

Denna förmån ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Förmånsvärdet blir alltså högre än vad det hade kostat den anställde att betala drivmedlet själv. Uppräkningen motiveras med att arbetsgivaren har rätt till avdrag för den ingående momsen på drivmedlet.

Är marknadsvärdet för bensin till exempel 14,50 kronor per liter ska förmåns­havaren beskattas för ett belopp på 17,40 kronor.

Förmånshavaren ska varje månad lämna in en reseräkning, körjournal eller liknande som visar månadens totala körning och hur mycket av körningen som avser tjänsten. Resterande körsträcka, det vill säga privatkörningen, utgör då underlaget för beskattning av fritt drivmedel.

Om förmånshavaren inte lämnar någon redovisning av körsträckan blir han beskattad för den totala körningen som privatkörning.

Bil i tjänsten - En snabbguide till rätt ersättning!

Värderingen av fritt drivmedel för bilförmånshavare gäller bara vid inkomst­taxeringen. Underlaget för arbetsgivaravgifterna utgörs av marknadsvärdet utan någon uppräkning.

Exempel

Bensinkostnaden för privatkörningen en månad uppgår till 1 000 kronor. Det skattepliktiga förmånsvärdet uppgår då till 1 200 kronor och utgör därmed underlaget för preliminärskatteavdrag.
Underlaget för arbetsgivaravgifterna uppgår däremot till 1 000 kronor. Observera att uppräkningen med 1,2 bara gäller för den som blir beskattad för förmån av fri bil. Om arbetsgivaren betalar allt drivmedel till en anställds privata bil ska den anställde beskattas för en förmån som värderas till mark- nadsvärdet utan någon uppräkning.

Alternativ 1. Företaget betalar allt drivmedel

Du får skatta för Din privatkörning genom att drivmedelskostnaderna för dessa uppräknas med 20 % av marknadsvärdet. Vid ett bensinpris om 14 kr/lit och en förbrukning på 0,7 lit/mil ger det ett skattepliktigt förmånsvärde på 12 kr/mil. Med en marginalskatt på ca 50 % ger det en nettokostnad om ca 6 kr/milen.

Alternativ 2. Du betalar allt drivmedel själv

Om du själv betalar allt drivmedel och begär ersättning via reseräkning för tjänstemilen får Du skattefritt dra av 9 kr 50 öre (bensin)alt. 6 kr 50 öre (diesel). Om företaget ersätter Dig med högre belopp än dessa blir överskjutande del skattepliktiga. Av stor betydelse blir därför hur mycket bilen drar per mil. Ett bensinpris om 14 kr/lit och en bil som drar 0,7 lit/mil ger en milkostnad om 10 kr.

Oftast blir alternativ 1 ovan mest fördelaktigt för tjänstebilsinnehavaren, d.v.s. när alla drivmedelsfakturor direkt sänds till företaget från bensinbolagen. Företaget har då även möjlighet att få dra av den ingående momsen, något som inte är möjligt i alternativ 2. Företaget behöver inte heller betala några arbetsgivareavgifter på det uppräknade beloppet om 20 %.

En situation då alt 2. Skulle kunna vara fördelaktigt är om man har en tjänstebil som drar lite bensin/diesel och man samtidigt har en omfattande tjänstekörning, ex bilen drar 0,6 lit/mil, samtidigt som man har en tjänstekörning på 3.500 mil och ex. ett bensinpris på 14 kr/lit. Det skulle generera en total bensinkostnad om 29.400 kr.

Den skattefria ersättningen för dessa tjänstemil blir då 33.250 kr (3.500 mil x 9,50 kr), således ett mindre överskott.

En annan situation skulle ju kunna vara att företaget ersätter tjänstebilsinnehavaren med högre belopp än de avdragsgilla beloppen, men då blir de överskjutande beloppen föremål för såväl inkomstbeskattning som debitering av arbetsgivareavgifter.