Representantavtal

Innan du sluter ett ”representantavtal” kan du gärna jämföra det med andras.
Några råd på vägen
 • Avtalsparterna ska förstås anges.
 • Produkterna avtalet omfattar ska preciseras.
 • Reglera om representationen även ska omfatta produktutveckling och nytillkommande produkter i leverantörens program.
 • Bestäm området som representanten får verka inom.
 • Bestäm om ”ensamrätt” eller endast så kallad ”enkel upplåtelse”.
 • När det gäller ensamrätt ska innebörden därav preciseras (leverantören kan förbehålla sig rätten att själv sälja till vissa kunder).
Ensamrätt

Ensamrättsavtal  fordrar överväganden ur konkurrensrättsliga  aspekter. Uppdraget definieras – handelsagent eller återförsäljare?

”Handelsagenten” förmedlar affärer i leverantörens namn, för dennes räkning. ”Återförsäljaren” köper varorna från leverantören, vidareförsäljer i eget namn och för egen räkning.

Avtalskollen - Vi hjälper dig läsa det finstilta

Vid ”återförsäljaravtal” bör leverantören åläggas att leverera varan till ett bestämt pris. Eventuella rabatter och hur leverantören kan ändra pris bör specificeras. Även reklamationer till exempel angående fel i varan bör vidarebefordras genast.

Reglera om representanten ska åläggas ”tystnadsplikt” för affärshemlig­heter. Handlingar ska förstås åter till leverantören efter avtalets upphörande. Eventuellt förbud för representanten att marknadsföra och sälja konkurre­rande produkter.


Överväg även:

 • minimiförsäljningsåliggande (bör utformas som en målsättning, inte ovill­korligt krav)
 • periodisk rapportering
 • rätt att utse underagenter
 • återförsäljarens lagerhållning
 • agentens behjälplighet vid garanti­ och servicearbeten, och så vidare.

Leverantörens skyldigheter bör regleras:

 • att han ska understödja representanten på bästa sätt
 • utbilda personal
 • fortlöpande tillhandahålla marknadsföringsmaterial etc.

Vid agentavtal bör leverantören förpliktigas informera agenten så snart en order accepterats av leverantören.

Återförsäljarens ”ersättning” är skillnaden mellan inköps­ och försälj­ningspris.

Agenten får normalt ersättning i procentuell provision på gjorda affärer. Därav följer att reglera när rätten till provision uppkommer, vad som gäller om inte försäljningen fullföljs etc. Vad är basen för provisionsberäkningen – fakturan har ju både brutto­ och nettobelopp. Ska kundrabatter, frakt, tull med mera frånräknas provisionsbasen? Provisionens storlek och tidpunkten för dess utbetalning ska absolut anges. Hur blir det med ersättning för agentens faktiska kostnader.

När avtalet träder i kraft och när det upphör att gälla ska noga anges, likväl som föreskrifter om förlängning, förtida uppsägning och uppsägningstid.

Hos Säljarnas finns ett flertal kontrakt (även på engelska) som gör det lättare för dig, som anställd eller som agent, att får till stånd ett korrekt avtal.

På grund av ett flertal EU­ och konkurrensrättsliga regler är det viktigt med korrekt juridisk rådgivning varför en kontakt med juristavdelningen på kansliet kan vara nödvändig.

Till kontrakten finns också en checklista, som talar om vad du bör tänka på när du tecknar ett anställnings­- eller agentavtal.