Kompanjonavtal checklista

Checklista vid upprättande av kompanjonavtal

När en eller flera personer tillsammans äger och driver ett företag behövs ett avtal som reglerar samarbetet. En del frågor regleras inte av bolagslagstiftningen och det är därför viktigt att upprätta ett kompanjonavtal (aktieägar- eller konsortialavtal) medan man är vänner.


1.  Ange syftet med samarbetet

2. Inflytande. Enligt aktiebolagslagen utses styrelse enligt majoritetsbeslut. Majoritetsaktieägare bestämmer alltså styrelsens sammansättning kanske till nackdel för någon eller några av kompanjonerna. Detta kan motverkas genom att kompanjonerna i avtalet förbinder sig att invälja varandra och att inval av utom­stående kräver enhällighet.

3. Vilka får vara delägare (anhöriga?)

Lär dig mer i vår guide: Vad säger anställningsavtalet?

4. Hur ska andel lösas ut om någon vill lämna bolaget eller avlider?

5. Hembudsklausul hindrar nya aktieägare att komma in mot de ursprungliga ägarnas vilja. Ska kvarvaran­de aktieägare ha rätt att lösa ut den som har köpt den andres aktier?

6. Vilket värde ska gälla vid inlösen och hur ska värderingen ske? (Till exempel värdering av revisorn eller gängse värderingsprinciper)

7. Hembudsförfarande (frister etc)

8. Äktenskapsförord och testamenten och långvarig sjukdom

9. Uppsägningstider och avtalsbrott

10. Fördelning av vinst respektive förlust

11. Sekretess och konkurrensklausuler

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen