Kompanjonavtal

Undvik kapitalförstöring vid tvister mellan delägare

I samband med att ett mindre företag bildas har delägarna så gott som alltid en mycket positiv syn på det kommande samarbetet dem emellan. Det är sällan som någon vill diskutera hur eventuella samarbetssvårigheter i framtiden ska kunna lösas. En delägartvist som får pågå en längre tid medför alltid negativa konsekvenser för bolagets verksamhet. 

De mest svårlösta juridiska problemen uppstår som regel i bolag med endast två delägare som startat företaget utan att samtidigt träffa ett delägaravtal.
Om delägarna vid en tvist inte kan träffa en snabb uppgörelse i frågan om vem av delägarna som ska lösa ut den andre, uppstår en låst situation som i många fall blir förödande för bolagets verksamhet. Följden blir att viktiga beslut för företagets löpande verksamhet inte fattas eller att beslut fattas utifrån en delägares personliga intressen i den uppkomna tvisten och inte utifrån vad som är bäst för bolagets verksamhet på längre sikt.

Lär dig mer i vår guide: Vad säger anställningsavtalet?

Var och en av delägarna kan också komma att försöka få över kunder på »sin sida«, vilket medför att kunder hamnar i en obehaglig situation som kan leda till att de söker sig till en annan leverantör.

Genom att träffa ett delägaravtal redan från start kan man försäkra sig om att en eventuell tvist i framtiden inte kommer att medföra att bolagets verksamhet drabbas negativt med kapitalförstöring som följd.

Innehållet i ett delägaravtal varierar från fall till fall.

Det är viktigt att man inte använder sig av en standardmall, utan att man utformar avtalet utifrån de avsikter och förutsättningar som föreligger i det specifika fallet.
Vid en tvist mellan delägarna är det vanligt att båda delägarna har intresse av att lösa ut den andre delägaren. För att möjliggöra en snabb uppgörelse krävs det att samtliga aktier finns tillgängliga för överlåtelse. Aktierna får således inte vara pantsatta eller möjliga att överlåta till någon utomstående. Lösningen blir då att i delägaravtalet formulera ett förbud mot att pantsätta och överlåta aktierna.

Vidare bör delägare som är gift ha ett äktenskapsförord som undantar aktierna från giftorätten. Genom att gemensamt deponera aktierna i bank med ett särskilt avtal om att de utgör säkerhet för delägaravtalets fullgörande säkerställer man att aktierna inte kommer på villovägar.

Nästa fråga att lösa blir hur man ska fastställa vem av delägarna som ska ha rätt att lösa ut den andre delägaren och till vilket belopp. Den delägare som blir tvungen att sälja sina aktier vill självklart ha ut ett så högt pris som möjligt. Utifrån den aspekten är den lämpligaste lösningen att man i delägaravtal anger att aktierna ska försäljas genom en intern auktion, det vill säga, den av delägarna som bjuder högst för den andres aktier får förvärva aktierna i fråga och kommer därefter att vara ensam aktieägare i bolaget. Nackdelen med detta förfarande kan bli att den ekonomiskt svagare parten inte har möjlighet att bjuda över trots att han anser att aktierna innehar ett högre värde än motpartens bud. Fördelarna överväger dock och denna lösning är den bästa för att förhindra risken för kapitalförstöring vid en eventuell tvist.

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

För det fall att delägarna väljer lösningen med en intern auktion bör det tänkta förfarandet vara beskrivet i detalj i avtalet, till exempel med angivande av att auktionen ska hållas av bolagets revisor senast två månader efter det att en av delägarnas advokat skriftligen har påfordrat detta. Ett välformulerat delägaravtal är inte bara till fördel för företaget, utan även för samarbetet då delägaren kan förutse vilka fördelarna blir om det uppstår en konflikt som inte kan lösas.