Företagsövergång

Arbetstagares rättigheter vid företagsövergång

Vid övergång av företag, en verksamhet eller av en del av en verksamhet från en arbets­givare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter som följer av Ditt anställningsavtal och Dina anställningsförhållanden. Detta gäller dock inte ålders-, inva­liditets- och efterlevandeförmåner. Reglerna gäller inte vid konkurs.
Om Du inte vill att anställningsavtalet skall övergå till den nye arbetsgivaren, så sker det inte heller. Detta innebär att Du stannar kvar hos den gamle arbetsgivaren eller att Din anställning upphör.

När föreligger företagsövergång?

Normala affärstransaktioner såsom försäljning av verksamheten är en övergång. Transaktioner som inte är direkt affärsmässiga är svårare att bedöma.
Man får göra en helhetsbedömning av omständigheterna utifrån verksamhetens art, överlåtelse av tillgångar såsom fastigheter och inventarier, överlåtelse av hyresrätt, över­tagande av de anställda och kunder, identiteten mellan de båda verksamheterna och kon­tinuiteten i verksamheten.

Lär dig mer i vår guide: Vad säger anställningsavtalet?

Vilka anställningsvillkor gäller?

När en övergång sker skall kollektivavtalet som gäller hos den tidigare arbetsgivaren även gälla hos den nya arbetsgivaren om inte denne är bunden av ett annat kollektivavtal som kan tillämpas på dig.
Den nya arbetsgivaren är skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i det tidigare kol­lektivavtalet under ett år från övergången om inte kollektivavtalet dessförinnan har löpt ut.

Vilken anställningstrygghet har jag?

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet skall över­gången som sådan inte utgöra saklig grund för uppsägning av arbetstagare. Detta hindrar emellertid inte att arbetsgivaren kan säga upp personal vid övergången om det sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren måste förhandla med de parter som har kollektivavtal före en övergång. Om det inte finns något kollektivavtal på Din arbetsplats så är arbetsgivaren skyldig att förhandla med Säljarnas Riksförbund före övergången.

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen