Olycksfallsförsäkring senior

För dig som gått i pension eller fyllt 67 och därför inte längre kan vara försäkrad i gruppförsäkringen, finns Olycksfallsförsäkring senior att teckna!

Försäkringen gäller om du skadar dig vid ett olycksfall, oavsett om det sker på fritiden eller under arbete.

Om du skadas i samband olycksfall kan du få ersättning för följande kostnader:

  • Läkarvård, läkemedel, behandling, sjukgymnastik, resor och hjälpmedel.
  • Behandlingskostnader för tandskador.
  • Oundvikliga personliga merkostnader under den akuta sjuktiden upp till tre prisbasbelopp.
  • Ersättning för skadade kläder och glasögon, upp till 0,5 pris- basbelopp.

Försäkringen har inte någon självrisk och ger ett skattefritt engångsbelopp om du skadar dig så att skadan blir bestående, så kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen betalar även ut ett prisbasbelopp till dödsboet vid dödsfall om detta orsakats av olycksfall.

Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Senior

Ansökningsblankett Olycksfallsförsäkring Senior

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.