Gör du och din chef varandra framgångsrika?

Enligt en undersökning jag tog del av så anser endast 33% av Sveriges säljare att de får coachning av sin chef. Denna siffra är oroväckande låg. Men vad som är än värre är att endast 33% av dem ansåg att denna coachning dessutom var värdefull. Summerar man detta så innebär det att ungefär 1 säljare av 10 anser att deras chef ger dem feedback och hjälper dem utvecklas för att nå resultat.

När jag frågar säljare som jag träffar om detta så bekräftar de bilden. Regelbunden värdefull coachning är tyvärr något som är eftersatt i många organisationer. När jag frågade säljarna om de själva gått till chefen för att be om feedback så är svaret lika nedslående - ”nej, det har jag inte”. Anledningarna är olika och många gånger kan jag förstå utifrån vad de berättar. Men faktum kvarstår, detta är inte bra.

Om man vill skapa en stark säljfunktion så krävs en kultur av samarbete för att skapa kunskapsutveckling och kunskapsöverföring. Samarbetet ska lämpligen ske mellan säljare, men inte minst mellan chef och säljare.

En försäljningschef har rimligen en budget som hans team ska uppnå och varje individ i teamet är viktig. Om alla medarbetare i säljteamet får feedback som gör att han eller hon utvecklas och gör rätt saker mer ofta så kommer såväl glädje som ekonomiskt resultat för den enskilde, och förstås än mer för teamet och för företaget.

Varför ser det då ut så här?

Svaren från chefer är ofta upplevd tidsbrist. Tidsbrist är säkert en faktor för någon enstaka men jag skriver medvetet ”upplevd” tidsbrist för jag tror den faktorn ofta är lika sann som att säljare alltid tappar affärer på grund av pris.

Ofta tror jag att det beror på en rädsla, eller kanske en okunskap att coacha medarbetare, eftersom detta faktiskt är svårt och för vissa. Kanske till och med läskigt. Kanske tror chefen att de måste ha alla svaren, eller så är de lite rädda för att sitta ner med säljare som har en tuff period. Vad vet jag? Anledningarna är säkerligen många. Det jag vet är dock att det är viktigt med regelbunden coachning och feedback.

Denna upplevda tidsbrist är också ofta just upplevd. För räknar man på det så är det troligen inte sant. Att som försäljningschef ge regelbunden feedback och i vardagen ”ligga nära” säljaren som stöd sparar ofta tid för såväl säljaren i processerna som för säljare och chef i olika former av ”ytterst reaktiva kris eller problemlösningsmöten”.

Är du försäljningschef och känner att du inte coachar i den utsträckning du borde idag så fundera på varför det är så, och försök att prioritera om omedelbart! Om du inte kan eller vågar så ta hjälp av någon så du kan utveckla denna förmåga. Är du säljare som inte får coachning, försök be om detta.

Chef och medarbetare ska göra varandra och företaget framgångsrika, är det så hos er idag?