Arbetsmarknaden hösten 2021

Även om pandemin satt ett stort avtryck på arbetsmarknaden finns det vissa branscher där det finns en tydlig tillväxt under pandemin. Inte minst e-handelsbranschen har fått ett uppsving och marknadsförare spås en ljus framtid medan det råder konkurrens om jobben som företagssäljare. Men prognoser är svåra att göra inte minst med tanke på att vi ännu inte vet hur pandemiläget kommer att utvecklas.

Konjunkturinstitutet beskriver läget på arbetsmarknaden i stort som positivt med en utveckling som fortsatt präglas av pandemin och spåren efter den. I takt med att restriktionerna släpptes under sommaren har efterfrågan på personal ökat framförallt inom hårt drabbade områden som turism och restaurang.

Lediga platser ökar

Antalet lediga platser som anmäls till arbetsförmedlingen har ökat och är nu till hösten tillbaka på en nivå som den var innan pandemin. Detta samtidigt som antalet varsel och företag som riskerar konkurs är på låga nivåer. Enligt Arbetsförmedlingen ligger antalet varsel på liknande nivåer som före krisen. En förklaring kan vara att många företag, som under pandemin gjort neddragningar på personalstyrkan, nu vill hålla kvar den kärna av personal man fortfarande har kvar.

Företagens anställningsplaner som sjönk drastiskt i början av pandemin är nu uppe på rekordhöga nivåer vilket ska tolkas som att företagen ser positivt på framtiden och sin egen tillväxt. Dock är osäkerheten i dessa prognoser stor och en ytterligare pandemivåg skulle snabbt kunna få kurvan att vända nedåt igen.

Återhämtningen tar tid

Enligt konjunkturinstitutets prognos bedöms lågkonjunkturen vara över mot slutet av 2021, men återhämtningen på arbetsmarknaden släpar efter och den ökning av arbetslösa som pandemin orsakade håller i sig ett tag till. Konjunktuinstitutet bedömmer att arbetslösheten inte kommer komma ner på nivåer som rådde innan pandemin förrän årskiftet 2022-2023.

Statistiken visar att det framförallt är korttidsarbetslösa som återvänder till arbete. Flertalet av dessa blev av med jobbet under pandemin och har nu börjat återvända. För långtidsarbetslösa och framförallt de som var arbetslösa redan innan pandemin är det fortfarande svårt att komma ut i arbete. Detta eftersom de har svårt att konkurrera med de som som bara varit arbetslösa under pandemin och som har starkare arbetsmarknadsanknytning. Ungdomsarbetslösheten är också högre än innan pandemin och arbetslösheten bland äldre har ökat.

Prognosen för företagssäljare

Företagssäljare är Sveriges sjätte vanligaste yrke och tredje vanligaste yrket bland män. Det finns cirka 94 500 företagssäljare i Sverige. Utav dem är en dryg fjärdedel kvinnor och resten män.

Arbetsförmedlingen bedömer i sin prognos över yrkesgrupper att företagssäljare är ett arbete med små möjligheter under det närmaste året och så även på fem års sikt. De ser att det kommer att vara konkurrens om jobben men poängterar samtidigt att möjligheterna kan variera beroende på faktorer som utbildning och erfarenhet.

Bland marknadsförare bedömer arbetsförmedlingen att det kommer att vara konkurrens om jobben under året som kommer men att det inom en femårstid kommer att vara liten konkurrens om jobben. Den med rätt utbildning och erfarenhet bedöms då ha goda möjligheter till att få jobb.