Uppsägning, avsked, turordning, varsel och permittering

Corona-krisen har gjort att många, helt eller delvis, sett sina jobb försvinna.

Vi går igenom begreppen och reglerna som gäller om du drabbats.

 

Avsked och uppsägning

Att bli uppsagd och avskedad är två olika saker. Att få avsked innebär att du förlorar jobbet omedelbart utan lön. Avsked används bara om arbetsgivaren anser att du har misskött ditt arbete så pass grovt att denne inte vill ha dig anställd längre.

Uppsägning, däremot, innebär att arbetsgivaren bedömer att du av arbetsbrist eller personliga skäl inte längre kan jobba kvar. Om du blir uppsagd har du laglig rätt till 1-6 månaders uppsägningstid.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden börjar när du får besked av arbetsgivaren att du ska sägas upp. Din uppsägningstid bestäms i lag av hur länge du varit anställd.

Har du varit anställd:

  • mindre än 2 år har du 1 månads uppsägningstid
  • mellan 2 och 4 år har du 2 månaders uppsägningstid.
  • mellan 4 och 6 år har du 3 månaders uppsägningstid.
  • mellan 6 och 8 år har du 4 månaders uppsägningstid.
  • mellan 8 och 10 år har du 5 månaders uppsägningstid.
  • mer än 10 år har du 6 månaders uppsägningstid

Tänk på att ditt avtal kanske ger dig en bättre uppsägningstid än den lagstadgade. Då gäller givetvis den uppsägningstid som står i avtalet.

Permittering

Permittering innebär inte att du blir av med jobbet. Det betyder att arbetsgivaren behåller dig som anställd men befriar dig från arbete.

Under corona-krisen öppnade regeringen för möjlighet till korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren befriar dig från arbete en del av din arbetstid. Du kan bli arbetsbefriad 20, 40 eller 60 procent av din arbetstid men behålla större delen av lönen.

Om du blivit korttidspermitterad är det viktigt att du inte jobbar den tiden du är arbetsbefriad, dvs om du är korttidspermitterad på 60% får du bara jobba 40% av din ordinarie arbetstid.

Varsel

Varsel om uppsägning innebär att arbetsgivaren förvarnar arbetsförmedlingen om att det finns planer på att säga upp personal. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om fler än fem i personalen kommer att sägas upp. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förvarna personal eller fackliga organisationer, däremot måste de genomföra en förhandling med facket/facken innan en uppsägning kan läggas.

Turordningsregler och turordningslista

Turordningsregler ser till att uppsägningar sker på rätt sätt när arbetsgivaren vill minska personalstyrkan. Turordningsregler gäller bara vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, inte om det gäller uppsägning av personliga skäl.

En turordningslista berättar i vilken ordning anställda kommer att sägas upp vid arbetsbrist. Grundprincipen i turordningslistor är först in sist ut, dvs den med längst anställningstid hamnar överst i turordningslistan och den med kortast anställningstid hamnar längst ner.

Om du som anställd i företaget blir uppsagda p.g.a. arbetsbrist har du förtur till jobben som blir kvar efter uppsägningar, om du har längre anställningstid än någon som blir kvar och tillräckliga kvalifikationer som krävs för detta jobb. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka kvalifikationer som krävs för tjänsten/tjänsterna. Du måste inte kunna allt i det nya jobbet men arbetsgivaren måste bedöma att du har möjlighet att lära dig det du inte kan inom relativt kort tid (tre till sex månader).

Undantag från turordningsregler

Om företaget har 10 eller färre anställda kan arbetsgivaren göra undantag för två ”nyckelpersoner” som då sätts åt sidan när turordningslistan upprättas. För företag med fler än 10 anställda finns inte denna möjlighet till undantag.

Avtalsturordningslista

Avtalsturordningslista kan ibland upprättas mellan arbetsgivare och fackförbundet som är avtalspart. Då förhandlar arbetsgivaren tillsammans med det avtalsbärande fackförbundet och upprättar en lista på vilka anställda som ska vara kvar och vilka som ska få gå. Denna lista behöver inte följa turordningsreglerna över huvud taget. Det är då vanligt att den fackliga organisationen kräver någon form av kompensation för de medlemmar som på detta sätt kringgås av turordningsreglerna, t ex pengar eller utbildning.

Förslag på förändringar i turordningsreglerna

Enligt det förslag till förändringar i LAS som regeringen la fram i början av juni 2021 ändras turordningsreglerna enligt följande:

  • De två arbetstagare som arbetsgivaren idag får undanta från turordningsregeln höjs till tre och regeln om högst 10 anställda slopas och gäller alla arbetsgivare oavsett storlek.
  • Fackets möjlighet att begära sammanslagning av driftsenheter inom samma ort slopas.
  • Om arbetstagarna har lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma turordningen.
  • När företrädet handlar om omplacering ska arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer redan vid tillfället för omplacering, inte som tidigare kunna skaffa sig kvalifikationer en tid efter omplacering.

Förslaget, som är på remiss, är tänkt att träda i laga kraft vid halvårskiftet 2022 och ska börja tillämpas from oktober 2022.

Återanställningsrätt

Om du blivit uppsagd från en anställning som du haft i minst ett år och arbetsgivaren inrättar en ny tjänst i företaget inom 9 månader efter din uppsägningstid kan du göra anspråk på att bli återanställd på den tjänsten. Förutsättningen är förstås att du har de kvalifikationer som tjänsten kräver och att tjänsten finns inom din turordningskrets.

Överklaga uppsägning

Om du tycker att din uppsägning inte gått rätt till, kan du gå till ditt fackombud på din arbetsplats eller vända dig direkt till facket och tillsammans med deras jurister få hjälp att överklaga arbetsgivarens beslut.