Tjänstebil / förmånsbil och beskattning

Förmånsbil och beskattning

Med bilförmån menas en förmån av att för privat bruk få använda en bil som tillhör arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

Används förmånsbilen privat i endast ringa omfattning ska något värde av bilförmån inte påföras. Med ”ringa omfattning” menas högst tio tillfällen per år och en sammanlagd privat körsträcka av max 100 mil.

Om du använder företagets bil privat så måste du betala skatt för den förmånen. Bilförmånen beräknas till marknadsvärdet enligt en schablon.

Förmånsvärdet grundar sig på:

  • 9 procent av nybilspriset (Skatteverkets nybilsprislista).
  • 31,7 procent av basbeloppet.
  • 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset.

Prisbasbeloppet är 44 000 kronor för 2012.

Anskaffningskostnaden för all extrautrustning ska läggas till det fastställda nybilspriset.

Förmånen motsvarar samtliga kostnader för den privata körningen utom kostnaden för drivmedel.

Innehavarna av bilförmån kan få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Värderingsreglerna för förmån av fri bil gäller även för enskilda närings­idkare och delägare i handelsbolag.

Räkna ut ditt bilförmånsvärde

Observera att denna beräkning inte tar hänsyn till den ytterligare nedsättning som arbetsgivaren i vissa fall ska göra.

Beräkningen tar inte heller hänsyn till den justering av bilförmånsvärdet som Skatteverket beslutar om efter ansökan från arbetsgivaren.

Snabbguide för att räkna ut bilförmånsvärdet

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar

Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet ändå i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

För inkomstår 2012 gäller nya regler för nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar. Nedsättning av förmånsvärdet sker enligt följande.

  • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) ) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2013.

Vilka bilar som är miljöbilar (tillverkningsår 2002-2012) och vilka bilar som är närmast jämförbara med miljöbilarna framgår av

Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån.

Eventuell extrautrustning och uppgift om minst 3 000 mils körning i tjänsten tas med vid beräkning av förmånsvärdet för den närmast jämförbara bilen.

Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

Nedsättning av förmånsvärdet för dig
som kör minst 3 000 mil

Detta är en värderingsregel som innebär att arbetsgivaren får sätta ned det fasta förmånsvärdet till 75 procent för den som kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår.

Avrundningen av förmånsvärdet till närmast lägre hundratal kronor görs efter nedsättningen till 75 procent.

Regeln får användas utan särskilt beslut från Skatteverket.

Nedsättning för bilförmån under del av år

Har den anställde bilförmån under endast en del av året ska förmånsvärdet sättas ned med en tolftedel för varje hel månad som han inte har haft förmånen. Den lägsta beräkningstiden för bilförmån är alltså en månad. Används bilen bara en dag i månaden medför detta förmånsvärde för en hel månad.

Vid byte av bil beräknas förmånsvärdet efter den bil som har disponerats längst tid i månaden. Vid lika lång tid beräknas ett genomsnittligt förmånsvärde.

Nedsättning av förmånsvärdet när du
lämnar ersättning till arbetsgivaren

Om förmånshavaren betalar arbetsgivaren med beskattade pengar för att han får använda arbetsgivarens bil ska förmånsvärdet sättas ned med det belopp som som förmånshavaren av sin nettolön lämnat i ersättning.

Något beslut från skattemyndigheten behövs inte.

Justering av förmånsvärdet

Det finns möjlighet att få justering (jämkning) av bilförmånsvärdet i vissa situationer.

Justering kan ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan t.ex. gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar.

Observera att det i justeringsfallen är Skatteverket som efter ansökan från arbetsgivaren beslutar om justering av bilförmånsvärdet. Arbetsgivaren kan alltså inte själv besluta om sådan justering. Ny ansökan görs av arbetsgivaren för varje kalenderår.

Blankett för ansökan om justering av bilförmån .

Avräkningsordning

I de fall nedsättning/justering ska göras på flera grunder, bör storleken av nedsättningen/justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de hinder som begränsar det privata nyttjandet av bilen. Avräkning från förmånsvärdet bör ske i den ordning som anges nedan.

  1. Nedsättning för miljöbil
  2. Justering på grund av synnerliga skäl
  3. Reduktion vid omfattande tjänstekörning
  4. Nedsättning vid del av år
  5. Nedsättning för lämnad ersättning

Skatteverkets billistor

Löneförmån

Om du går ifrån ”förmånsbil” till ”egen bil” i tjänsten försvinner en löneförmån för dig jämte sociala avgifter på det för arbetsgivaren. Viss kompensation för detta bör utgå till dig.

Bredda ditt nätverk!

Få nya kontakter inom sälj och marknadsföring med hjälp av Säljarnas på LinkedIn.

Öppettider

Vardagar: 09.00-15.30
Lunchstängt: 11.30-12.30
Telefon: 08-617 02 00

Värva en ny medlem till Säljarnas - få tre avgiftsfria månader

Vi säljare vet hur det är att jobba med provision. För varje produkt eller tjänst vi säljer får vi en liten del av kakan. Så tycker vi att det ska fungera, även när det kommer till medlemsvärvning.

Därför bjuder vi dig på tre avgiftsfria månader för varje ny medlem du värvar!

Läs mer om hur det går till här.

Vår tidning Säljaren

Sälj vs marknad -
dags att göra upp

Mäklar-vd vill ha
vassare säljare

Du har 300 000 kollegor

Har du ny mejladress?

Hej medlem! Vi behöver din mejladress för att du ska få viktiga nyheter, villkor och erbjudanden från oss. Mejla till info@saljarnas.se och ange ditt personnummer, så uppdaterar vi din mejladress. Tack för din hjälp!

Yrkesförbundet Säljarnas

Vi vänder oss uteslutande till dig som jobbar med marknadsföring och försäljning, och är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb.